OOOK068 Балканите

Анотация:

• Курсът разполага Балканите в контекста на Европа и света, за да очертае тяхната реална и/или въобразена “другост”.

• Курсът запознава студентите с етническото, религиозното, културното разнообразие на Балканите, където всеки е “друг” по отношение на някого.

• Курсът проследява най-общо процесите на (не)състояване на балканската модерност.

• Курсът е сравнителен и интердисциплинарен.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Евгения Иванова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават в най-общи линии балканското разнообразие в неговия етнически, религиозен, културен контекст.…………………………………………………………………………………..

• Познават основните етапи на балканската модернизация. …………………………………………………………………………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• Да очертават – в зависимост от различни параметри – Балканите като “Европа” или като “не-Европа”. …………………………………………………………………………………..

• Да диференцират различни фактори за балканското забавено/ускорено развитие. …………………………………………………………………………………..


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Грънчаров, Ст., Балканския свят, С., 2001

Другите балкански войни, Изследване на фондация “Карнеги” от 1913 година, С., 1995

Димитров С., К.Манчев, История на балканските народи, т.1 и 2

Еремеев, Д. и М. Мейер, История на Турция в средните векове и новото време, С., 1998

Иванова, Е., Балканите: съжителство на вековете, С., 2005

Иналджък, Х., Османската империя. Класическият период. 1300-1600, С., 2002

История на Османската империя, под ред. на Р.Мантран, С., 1999

Йелавич, Б., История на Балканите, т.I - ХVIII-ХIХ век., т.II - ХХ век, С., 2003

Кастелан, Ж., История на Балканите. ХIV-ХХ в., С., 2002

Матанов, Хр., Р. Михнева, От Галиполи до Лепанто, С., 1988

Несъвършеният мир. Доклад на Международната комисия за Балканите, С., 1997

Тодорова М., Балкани. Балканизъм, С., 1999

Средства за оценяване:

Дебат

Анализ на анкета

Тест

АНКЕТА

1. Кое е най-важното историческо място?

2. Откъде знаете за него?

3. Коя е най-важната историческа фигура?

4. Откъде знаете за нея?

5. Кое е най-важното историческо събитие?

6. Откъде знаете за него?

7. Пол

8. Възраст

9. Професия

10. Социален статус

(по-скоро богат, по-скоро беден, среден)

11. Образование

Анкетираните трябва да са най-малко 10 души: равен брой мъже и жени, с различна възраст, професии, социален статус, образование. Добре е онези колеги, които не са от София, да направят анкетите в родните си места, като изрично посочат селището.