PMCB406 Международни отношения

Анотация:

В рамките на курса студентите се запознават със същността и развитието на международните отношения, с подчертан акцент върху понятия и подходи, които са устойчиви и актуални в съвременната световна политика. Изясняват се условията за тяхното възникване и причините за дългосрочното им въздействие върху външнополитическата и международната практика. Проследяват се значими дипломатически инициативи и международни конфликти.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Соня Хинкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите се запознават с развитието на международните отношения.

• Усвояват определен обем понятия и знания за историческата и съвременната динамика на международната политика.

• Запознават се с конкретни и значими дипломатически инициативи и международни конфликти, които очертават същностни измерения на международните отношения.

2) могат:

? Студентите придобиват и практически умения за работа с международноправни документи – договори, декларации, споразумения, конвенции, които имат отношение към важни събития в световната и европейската дипломация и политика.

? Научават се да определят приоритетите, характерни за формиране на съюзи и коалиции в конкретен темпорален контекст и като елемент от общото развитието на международните отношения.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература на български език

o Кенеди, П., Възход и падение на Великите сили, т. І и ІІ, София, 1997

o Кенеди, П., Стратегия и дипломация 1870-1945, София,1998

o Кисинджър, Х., Години на промяна, С., 2000.

o Кисинджър, Х., Дипломацията, С., 1997.

o Кисинджър, Х., Политиката, С., 2002.

o Мирчева, Хр., Глобалната конфронтация в глобалната политика /История на международните отношения 1945-1995/, С., 1999.

o Мирчева, Хр., Съвременна история, С., 1999.

o Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история, София, 1998

o Тушар, П., Век на крайности, С., 2005

o Хинкова, С., Дипломация и политика в международните системи “Метерних” и “Реолполитик”, Издателство на НБУ, С., 2012

o Хинкова, С., Възникването на Двуполюсния свят, Издателство на НБУ, 2016

o Хинкова, С., Международните отношения между двете световни войни, в сб. Научни изследвания на НБУ, София, 2010

o Шулце, Х., Държава и нация в европейската история, София, 2002

Основна литература на латиница

o Bridge, F., R. Bullen, The Great Powers and the European State System 1815-1914, London, New York, 1980

o Butler, F., Regionalism and Integration, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

o Carruthers, S., International History 1900-1945, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

o Crockatt, R., The End of the Cold War, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

Средства за оценяване:

два теста и семинар