PMCB402 Изкуства и съвременност

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност:

• Запознаване с използването на различните изкуства в модерния свят – 18 часа;

• Дискусионен форум, в който студентите следва да приложат познанията си в областта на изкуствата и да правят анализи – 4 часа;

• Практически занимания и работа по групи 8 часа;

Формирането на оценката е комплексно. От една страна се проверяват теоретичните познания и подготовка на студентите чрез тест. От друга – активността и качеството на участие в дискусионния форум. Основните критерии за оценката са:

• Придобит минимум познания върху изкуствата и тяхната реалзицаия в наши дни;

• Познания за различните техники при представяне на арт продукти;

• Практически умения за работа в сферата на изкуствата;

• Творческо интерпретиране на различни артистични послания.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.
проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да владеят основните категории и понятия на съвременните изкуства.

• Да откриват положителните и отрицателни ефекти при използването на отделните артефакти.

2) могат:

• Да „четат” и интерпретират смисъла на посланията на съвременното изкуство.

• Да прилагат познанията си по изкуствата при конструиране на политически, ПР и медийни съобщения


Предварителни изисквания:
Да имат интереси и познания в областта на различните изкуства.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. "Фотографията на 20 век". Сборник. Алианс-97, 2002

2. Кьосев, Александър. "Караниците около четенето", Сиела, 2013

3. "В света на киното". Енциклопедия, Народна просвета, 1983

4. "Шедьоври на световните музеи". Сборник. Абагар Холдинг, 1995

5. Станиславски, Константин. "Работата на актьора върху ролята", Наука и изкуство, 1960.

Средства за оценяване:

1. тест

2. практическо задание