PMCB407 Съвременният политически процес в България

Анотация:

Курсът ще запознае студентите със същността на прехода към демокрация в България, с процеса на формиране на съвременната българска политическа система и с нейното реално функциониране до днешен ден. Той е изграден диалогично с акцент и върху способността за самостоятелна работа, за представяне на самостоятелни научни позиции и за участие в научни дискусии от страна на студентите.

Курсът обхваща темите за прехода към демократична политическа система в България и възможните теории за неговото обяснение, процесът на формиране на новата политическа система и принципните институционални решения, организацията на политическото представителство (партии и партийна система), основните политически институции (парламент, правителство, президент) в реалната им дейност.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: съществените характеристики на процеса на демократизация на българския политически живот след 1989 г. - основни действащи лица, политически сили, политически институции, както и особеностите на съвременната политическа система на България - конституционна рамка, участие и политическо представителство, законодателна и изпълнителна власт.

2) могат: самостоятелно да анализират факти и събития от съвременния политически живот в България, да изследват в сравнителна перспектива работата на политическите институции в България.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на курса – основни цели, обхват и съдържание, специфика. Очаквани резултати. Процесът на формиране на новата политическа система в България. Етапи на българския преход. Ключови институционални решения. Основни характеристики Партиите в политическата система на България. Гражданско общество и гражданско участие като демократични практики Медии и политически процес в съвременна България. Избори и изборни практики в съвременна България. Парламенти и правителства в България 1990 - 2009 Парламенти и правителства в България след 2009 г.
  2. Основни политически партии в съвременна България (1) Основни политически партии в съвременна България (2) Президенти на републиката. Българските президенти през периода 1990 - 2012 г. - анализ на дейността им (Ж. Желев, П. Стоянов) Президенти на републиката. Българските президенти през периода 1990 - 2012 г. - анализ на дейността им (Г. Първанов, Р. Плевнелиев) Актуални дебати в политическия процес
  3. Тест

Литература по темите:

Основна (по теми)

Тема 2-4:

• Антология по сравнителна политология. т. 2. Ред. Р. Коларова, Л. Минчева, С. 2004

• Канев, Добрин, За перспективите на консолидация на демокрацията в България, - сп. ПИ, 3/95, с.237 - 243.

• Коларова, Румяна. Теории за преход и модели на преход, - ПИ, 4/96, с. 388-399.

• Конституция на Република България

• Крауфорд, Бевърли, Аренд Лийпхарт, Исторически дадености, нови институции...- сп. ПИ, 2/95, с. 189-206

• О'Донел, Гилермо, За държавата, демократизацията..., ПИ, 1/95

• Офе, Клаус, Дилемата на едновременността, сп. ПИ, 2/95, с. 280 - 292.

• Попър, Карл, Някои проблеми на новите демокрации, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, 1993.

• Ръстоу, Данкуърт, Преходи към демокрация. Към един динамичен модел. - сп. ПИ 1/96, с. 79 - 99.

• Шмитер, Филип, Опасности, дилеми и перспективи за консолидиране на демокрацията, - ПИ, 3/94

Тема 5-7

• Карасимеонов, Г. Партийната система в България, 3-то изд., С., 2010

• Карасимеонов, Г., Канев, Д., Модернизацията на политическите партии в България, ГорексПрес, С., 2005

• Тодоров, А., Да членуваш в партия, да бъдеш лидер, в: Българският политик. Щрихи към портрета. Съст. А. Кръстева, С., НБУ, 2010, с. 57-70.

• Политическите партии във функционирането на демокрацията в България, сп. ПИ, бр. 1-2, 2009, с. 87-104

• Тодоров, А., Членуването в партиите след 1989 г., в: Българската политология пред предизвикателствата на времето, Унив. изд. «Св. Климент Охридски», С. 2010, с. 137-151.

• Асенов, С., Политическите партии. Теоретични и практически аспекти, Авангард Прима, С. 2010, с. 253-282

• Началото. СДС – политически обзор и хронология. Фондация „Д-р Желю Желев”, С., 2008

• Канев, Д., Лявото политическо пространство в България – проблеми и перспективи, в: Политическите партии в България и Австрия пред нови предизвикателства, Горекспрес, С. 2001, с. 10-33.

• Жечева, К., «Атака» - между национализма и популизма, сп. ПИ, бр. 3, 2007, с. 49-68

• Андреев, С., Видове популистки партии и бъдещето на демокрацията в България, сп. ПИ, бр. 4, 2007, с. 3-30.

• Тодоров, А., Крайната десница в България, ФФЕ, С. 2012

• Тодоров, Антоний и др. Българските избори 1990 - 1996 г. Резултати, анализи, тенденции. Изд. “Демократични традиции - Деметра”, София 1997.

• Тодоров, Антоний, Присъединяването на България към ЕС: ролята на политическите партии, С. 1999

Тема 9-11:

• Канев, Д., Трудният път към институционализация на българския парламент, в: Българската политология пред предизвикателствата на времето, Унив. изд. «Св. Климент Охридски», С. 2010, с. 105-120.

• Проданов, В., Тодоров, А., Аврамов, Й., Иванова, В., Българският парламент и преходът, Изд. Сиела, София 2009

• Пиргова, Мария, Българският парламентаризъм в условията на глобален преход, Изд. Парадигма, София, 2002

• Кръстева, А., Младият политик, в: Българският политик. Щрихи към портрета. Съст. А. Кръстева, С., НБУ, 2010, с. 29-56.

• Близнашки, Георги. Същност и функции на парламентарните групи в Народното събрание, - ПИ, 4/96, с. 336-347.

• Олсън, Дейвид и Филип Нортън, Законодателните органи в условията на демократичен преход, - сп. Парламентарна демокрация, бр. 4, 1997, с. 50 - 60.

• Парламентаризъм и демокрация. Съст. Добрин Канев. Народно събрание. Отдел “Парламентарни изследвания”, София 1996.

• Ролята на парламента за консолидиране на новите демокрации в Централна и Източна Европа. Съст. Добрин Канев. Изд. на Нар. събрание. Отдел “Парламентарни изследвания”. София 1996

Темa 12-13:

• Киров, П., Президентът в българския конституционен модел, Изд. Сиби, София

• Фризон-Рош, Фр., „Полупрезидентският модел” като модел на прехода в посткомунистическа Европа. България, Литва, Македония, Полша, Румъния и Словения. Фондация „Д-р Желю Желев”, С., 2009

• Тодоров, А., Президентските избори в България 2006 г., сп. ПИ, бр. 1, 2007, с. 65-88

• Желев, Ж., Обръщения на президента към народа и парламента, Изд. “Хр. Г. Данов”, Пловдив 1996

• Първанов, Г. Отчетът на президента. Събития, факти, идеи. Изд. „Захарий Стоянов”, София 2011

• Първият мандат на Георги Първанов. Изд. „Захарий Стоянов”, София 2011

• Вторият мандат на Георги Първанов. Изд. „Захарий Стоянов”, София 2011

Допълнителна

(Наред с посочените по-долу заглавия основен източник за темите на курса са уеб страниците на Народното събрание, Министерския съвет, Президента и на отделните политически партии.)