PMCB406 Международни отношения

Анотация:

В рамките на курса студентите се запознават със същността и развитието на международните отношения, с подчертан акцент върху понятия и подходи, които са устойчиви и актуални в съвременната световна политика. Изясняват се условията за тяхното възникване и причините за дългосрочното им въздействие върху външнополитическата и международната практика. Проследяват се значими дипломатически инициативи и международни конфликти.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Соня Хинкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите се запознават с развитието на международните отношения.

• Усвояват определен обем понятия и знания за историческата и съвременната динамика на международната политика.

• Запознават се с конкретни и значими дипломатически инициативи и международни конфликти, които очертават същностни измерения на международните отношения.

2) могат:

? Студентите придобиват и практически умения за работа с международноправни документи – договори, декларации, споразумения, конвенции, които имат отношение към важни събития в световната и европейската дипломация и политика.

? Научават се да определят приоритетите, характерни за формиране на съюзи и коалиции в конкретен темпорален контекст и като елемент от общото развитието на международните отношения.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература на български език

o Кенеди, П., Възход и падение на Великите сили, т. І и ІІ, София, 1997

o Кенеди, П., Стратегия и дипломация 1870-1945, София,1998

o Кисинджър, Х., Години на промяна, С., 2000.

o Кисинджър, Х., Дипломацията, С., 1997.

o Кисинджър, Х., Политиката, С., 2002.

o Мирчева, Хр., Глобалната конфронтация в глобалната политика /История на международните отношения 1945-1995/, С., 1999.

o Мирчева, Хр., Съвременна история, С., 1999.

o Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история, София, 1998

o Тушар, П., Век на крайности, С., 2005

o Хинкова, С., Дипломация и политика в международните системи “Метерних” и “Реолполитик”, Издателство на НБУ, С., 2012

o Хинкова, С., Възникването на Двуполюсния свят, Издателство на НБУ, 2016

o Хинкова, С., Международните отношения между двете световни войни, в сб. Научни изследвания на НБУ, София, 2010

o Шулце, Х., Държава и нация в европейската история, София, 2002

Основна литература на латиница

o Bridge, F., R. Bullen, The Great Powers and the European State System 1815-1914, London, New York, 1980

o Butler, F., Regionalism and Integration, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

o Carruthers, S., International History 1900-1945, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

o Crockatt, R., The End of the Cold War, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.