GENB068 Комуникация и съвременно общество

Анотация:

Курсът включва в рамките на хорариума 60 часа, разделени както следва: 32 лекционни, 16 практически занимания и 12 часа презентации. Целта на практическите занимания е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

Лекционният курс си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за историческото развитие и основните модели на комуникационната теория и практика, медиите, информацията и връзки с обществеността, както и да формира у тях собствени нагласи и рефлекси в създаването и търсенето на подходящи спрямо заданията, целта и обстановката успешни практики.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• за съвременните комуникационни модели и информационни теории и тяхното специфично приложение в практиката;

• за организацията, управлението и структурата на медийните индустрии, тяхната роля, зависимости и конфликтни зони в общественото пространство;

2) умения:

• за ръководство на самостоятелни структури в сферата на публичните комуникации, връзките с обществеността, рекламата и медиите;

• за анализ и оценка на медийни конфликти, организиране на управлението на електронните медии и другите средства за масови комуникация.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Поява в древността и предистория на практиката убеждаваща комуникация.
 2. Поява и развитие на масмедиите и масовото общество.
 3. Характеристики и същност на отвореното общество и значението на комуникациите за утвърждаване на демократичните ценности.
 4. Определения за пропаганда, реклама, ПР. Общественото мнение според Уолтър Липман. Атитюди. Мнение.
 5. Комуникационни канали и специфики при работа с медиите. Публично пространство и публична личност, публичност.
 6. В капана на подменената истина: медии и документални фалшификации през ХХ в.
 7. Убеждаваща комуникация чрез манипулация – цели и задачи: няколко исторически примера.
 8. Тайните общества и техните комуникационни стратегии.
 9. Конспиративни теории: между истината и лъжата.
 10. Едностранната комуникация: тоталитарното изкушение.
 11. Изготвяне и представяне на презентации в екип от по 4 души, с избор на една от посочените теми: 1. Култ и култове. 2. Табутата в медиите.
 12. Изготвяне и представяне на презентации в екип от по 4 души, с избор на една от посочените теми: 1. Култ и култове. 2. Табутата в медиите.
 13. Изготвяне и представяне на презентации в екип от по 4 души, с избор на една от посочените теми: 1. Култ и култове. 2. Табутата в медиите.
 14. Изготвяне и представяне на презентации в екип от по 4 души, с избор на една от посочените теми: 1. Култ и култове. 2. Табутата в медиите.
 15. Изготвяне и представяне на презентации в екип от по 4 души, с избор на една от посочените теми: 1. Култ и култове. 2. Табутата в медиите.
 16. Съвременни тенденции и развитие на медиите и комуникациите. Модерната комуникационна среда – киберпространството.
 17. Модели за регламентация в сферата на комуникациите.
 18. Медиа-колониализъм.
 19. Основни комуникационни и поведенчески теории. Модели на масовите комуникации. Теории на масовите комуникации.
 20. Дигитална и медийна грамотност.
 21. Комуникационни стратегии на българските политически партии в края на 19-ти и началото на 20 век.
 22. Институционалната пропаганда.
 23. Ритуалът: смисъл, цел, послание.
 24. Скритата „истина“: окултно-мистичните учения.
 25. За обществената памет и отговорността.
 26. Изготвяне и представяне на презентации в екип от по 4 души, с избор на една от посочените теми: 1. Публичната личност. 2. Моделът на света според рекламите.
 27. Изготвяне и представяне на презентации в екип от по 4 души, с избор на една от посочените теми: 1. Публичната личност. 2. Моделът на света според рекламите.
 28. Изготвяне и представяне на презентации в екип от по 4 души, с избор на една от посочените теми: 1. Публичната личност. 2. Моделът на света според рекламите.
 29. Изготвяне и представяне на презентации в екип от по 4 души, с избор на една от посочените теми: 1. Публичната личност. 2. Моделът на света според рекламите.
 30. Изготвяне и представяне на презентации в екип от по 4 души, с избор на една от посочените теми: 1. Публичната личност. 2. Моделът на света според рекламите.

Литература по темите:

1. Стоянов, Росен К. (2016). Комуникационна демокрация, С., НБУ.

2. Стоянов, Росен К. (2016). Политически комуникационни практики, С., НБУ.

1. Божинова, Румяна, Ергюл Таир (2011). Обективни и субективни измерения на медийната реалност, БГ книга.

2. Буруджиева, Татяна, Лиляна Канева (2007). Политически маркетинг – теория и практика, С., Сиела.

3. Димитров, Димитър (1999). Социология на конфликта, Racio-90.

4. Дуеи, Милад (2011). Големият дигитален обрат, С., НБУ.

5. Кардон, Доминик (2012). Интернет демокрацията, С., НБУ.

6. Кийн, Джон (1999). Медиите и демокрацията, С., ЛИК.

7. Кийн, Джон (2002). Гражданското общество, С., ЛИК.

8. Лаш, Скот (2004). Критика на информацията, С., КОТА.

9. Липман, Уолтър (2001). Общественото мнение, С., ЛИК.

10. Маклуън, Маршал, Ерик Маклуън (1995). Закони на медиите, С., УИ СУ „Св. Климент Охридски“.

11. Маринов, Р. (2012). Интерактивни стратегически комуникации, С., НБУ.

12. Проданов, Христо (2010). Дигиталната политика, Велико Търново, Фабер.

13. Рифкин, Джереми (2001). Епохата на достъпа, Атика.

14. Сариев, Иван, Мениджмънт на информацията (2007). Класика и стил.

15. Солъв, Даниъл (2010). Дигиталната личност, С., Планета 3.

16. Стоянов, Росен К. (2009). Конфликтен дискурс, масмедии и политика, С., НБУ.

17. Стоянов, Росен К. (2011). Медиа бележки, С., НБУ.

18. Фидлър, Роджър (1998). Медиаморфоза, Да разберем новите медии, ИК Кралица Маб.

Сборници:

1. Сборници от летни школи по връзки с обществеността (2007-2016), С., НБУ.

2. Годишници на департамент Масови комуникации (2007-2016), С., НБУ.