PMCB403 Власт и медии

Анотация:

Медиите са значими бизнес предприятия, формират общественото мнение и са регулирани от властите. Отношенията власт – медии са определящи за демократичността на една държава и общество. Затова целта на курса е да запознае студентите с тези отношения в различните политически режими.

Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност:

• Лекции – 20 часа.

• Семинари – 10 часа.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават отношенията власт – медии като основа на тяхното академично образование

2) могат:

• Да анализират основните видове медии и да разбират ролята на властите при тяхната регулация


Предварителни изисквания:
Студентите да имат начални знания в областта на медиите и видовете власт

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение. Основни понятия
 2. Въведение. Основни понятия
 3. Възникване на електронните медии и властта
 4. Тоталитарната власт и медиите
 5. Медиите и демокрацията
 6. Цензурата върху медиите в България
 7. Глобализация и медии
 8. Свободата на словото и медиите
 9. Интернет и медии
 10. Пари и медии
 11. Медийна манипулация
 12. Властта на медиите
 13. Властта и регулацията на медиите
 14. Властта и медийната индустрия
 15. Медиите и битките за властта

Литература по темите:

1. Алфандари, Елиезер. Медиите и властта. София: Тилиа, Академично издателство проф. Марин Дринов, 2000.

2. Инджов, Иво. Медиите – между свободата, политиката и бизнеса. София: Институт за модерна политика, 2011.

3. Кастелс, Мануел. Информационната епоха: Икономика, общество и култура.

Том 1 и 2. София: ЛиК , 2004-2006.

4. Кийн, Джон. Медиите и демокрацията. София: ЛиК ,1999.

5. Крачунова, Дария. Тоталитаризмът – Власт и пропаганда. София: Вулкан 4, 1999.

6. Михайлов, Владимир. Медиязнание. София: Изток-Запад, 2009.

7. Панайотов, Тодор. Български издатели и журналисти. София: ПАН, 2013.

8. Стоянов, Росен. Комуникационна демокрация. София: НБУ, 2016.

9. Филева, Петранка. Глобализация и медии. София: Военно издателство, 2003.

10. Чомски, Ноам. Медиите под контрол. София: Агата, 1994.

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно. От една страна се проверяват теоретичните познания и подготовка на студентите чрез курсова работа. От друга – активността и качеството на участие в семинари.