BAEB406D Международна икономика

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината Международна икономика. Темите са разположени в два раздела: "Международна търговия" и "Международни финанси".

В първия раздел се разглеждат основните теории за международната търговия, етапите и инструментите в еволюцията на протекционизма, теорията на митата, глобалният и регионалният подходи в либерализацията на световната търговия, дейността на многонационалните корпорации, номиналната и реална конвергенция на икономиката на страните от Централна и Източна Европа и по-специално на Р. България към икономиката на страните от ЕС.

Във втория раздел се разглеждат системата и принципите на функциониране на валутния пазар, видовете арбитражни сделки, съдържанието и структурата на платежния баланс, концепциите и подходите за обясняване колебанията на валутните курсове, проблемите на уравновесяването на платежния баланс в условията на фиксиран валутно-курсов режим, развитието на международната валутна система, еволюцията на валутната система на Р. България с акцент върху функционирането на валутния борд.

Целта е:

Изграждане на комплексни знания за основните процеси и тенденции в развитието на съвременната международна търговия и валутно-финансови отношения;

Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курсовете по Макроикономика и Микроикономика, чрез тяхното проектиране в сферата на търговските и валутно-финансови отношения между националните стопанства;

Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите тенденции в съвременната глобална икономика и тяхното проявление в специфичната среда на обединения европейски пазар.

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знания за:

основните принципи, концепции и терминология в теорията за международната търговия и международните финанси;

източниците на информация за състоянието и тенденции в съвременната международна търговия и финанси;

съдържанието и принципите на функциониране на пазарните отношения в световната икономика, инструментите на търговската политика и тяхното въздействие върху националната бизнес среда и поведението на стопанските субекти в националното стопанство;

2) Могат:

да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в еволюцията на международната търговия и международните финанси;

критично да оценяват съдържанието и инструментите на националната икономическа и външноикономическа политика в условия на засилваща се глобална взаимозависимост на националните стопанства и да формират и аргументират собствени позиции относно насоките на тяхното подобряване;

бързо да се ориентират в противоборството на съвременните макроикономически парадигми и да отстояват принципите на устойчивото икономическо развитие в национален и глобален мащаб;

адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите на реалната и номинална конвергенция на българската икономика в системата на Европейския съюз и световното стопанство като цяло.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- Микроикономика

- МакроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

I. Основна

Стефанов, Ст. "Международна икономика", НБУ - ЦДО, София 2009 г.

Савов Ст., Р. Гечев, В. Иванова, Е. Сотирова. Световна икономика. Университетско издателство "Стопанство", С. 2006.

Маринов В., Международни икономически отношения: теория, система, политика, УИ "Стопанство", С., 2006.

Стоименов, М. Международни финанси. 3 изд., София, изд. "Тракия - М", 2011.

Царевски, В. Международни финанси. ВСУ "Черноризец Храбър", Университетско издателство, 2010.

Масларов, С. - "Международни финанси", изд. НБУ, С., 2010 г.

Пилбийм, Кийт. Международни финанси. София, изд. FTP, 1995.

Каракашева, Лилия. "Международен бизнес", Издателство "Призма", 2007.

ІI. Допълнителна литература за курсовия проект

Стефанов, Ст. "Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика - особености и последствия". Списание "Икономическа мисъл", 2003, № 4.

Стефанов, Ст. "Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността". Списание "Икономическа мисъл", 2002 г., № 1.

Стефанов, Ст. "Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз". - Списание "Международни отношения", 2001 г., № 4.

Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща "ИнфоДар", 2010 г.

Джоузеф Стиглиц. Глобализацията и недоволните от нея. Университетско издателство "Стопанство", София, 2003 г.

Гилпин, Робърт. Глобална политикономия: разбиране на международния икономически ред. Издателство "Дамян Яков", София, 2003 г.

Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство "Изток - Запад", 2009 г.

Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

Уилям Фликенщайн и Фредерик Шийхън. Балоните на Грийнспан: епохата на невежество във Федералния резерв. София, Сиела, 2008 г.

Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща "МаК", 2010 г.

Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство "Рива", 2009 г.

Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. Сборник статии - съставители Георги Ангелов и Валери Димитров. София, издателство "Сиела", 2010 г.

Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010 г.

Макс Оте. Кризата идва: новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея. София, Издателство "Еастра холдинг груп" АД, 2009 г.

ІІI. Адреси в интернет

Официална страница на Европейския съюз: http://europa.eu.int/

Европейска комисия: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Европейска централна банка: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

Делегация на европейската комисия в България: http://www.evropa.bg/

Световна търговска организация: www.wto.org.

Международен валутен фонд: www.imf.org

Световна банка - www.worldbank.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

Конференция на ООН за търговия и развитие: www.unctad.org

Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

Българска народна банка: www.bnb.bg

Национален статистически институт: www.nsi.bg

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез следните форми:

- разработка на курсова работа;

- оценка от писмен изпит (тест) по време на семестриалните занятия;

- оценка от писмен изпит (тест) в периода на редовната сесия.

Текущият контрол се провежда по време на втората консултация в периода на семестриалните занятия и включва оценките от писмен изпит и курсова работа.

Студентите, които не са се възползвали от възможността за участие в текущия контрол или не са удовлетворени от получената оценка, се явяват на писмен изпит в периода редовната сесия.