HISB420D Библиотеки и архиви в България

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с появата и развитието на библиотеките и архивите като индикатори за организирано общество и държава. Специално внимание се обръща на разбирането за управленските функции на документите, съществуващите в българското историческо развитие практики и съвременната архивна система на страната.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

доц. Живко Лефтеров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Историческото развитие на библиотечната мрежа в България и съвременната архивна система.

2) могат:

Да ползват и осмислят фондовата наличност и да боравят с каталожни системи


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Анчова, К. и колектив. Речник на българската архивна терминология. ВСУ „Черноризец Храбър“. Варна, 2002

Георгиева, Елена. Големите библиотеки в света. София, 2006

Димчев, Ал. Фондовете на библиотеките на университетите и висшите училища в периода 1888-1987 г. София, 2010

Нейкова, А. Архиви и общество. София, 2007

Средства за оценяване:

Писмена работа

Практическа задача