BAEB422D Методология на счетоводството

Анотация:

Курсът ”Методология на счетоводството” има за цел да запознае студентите с: оценяването, документирането, инвентаризирането, калкулирането и сводката на отчетните данни; със съставянето на счетоводните статии и с откриването, завеждането и приключването на синтетични и аналитични счетоводни сметки. В него се поставят основите на курсовете „Финансово счетоводство”, „Системи и методи за калкулиране”, „Банково счетоводство”, „Бюджетно счетоводство”, „Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки” и др.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Характеристиката и особеностите на елементите на методологията на счетоводството – оценяване, документиране, инвентаризиране, калкулиране и сводка на отчетните данни.

• Основните правила, на които е подчинено съставянето на счетоводните статии и откриването, завеждането и приключването на синтетичните и аналитичните счетоводни сметки.

2) могат:

• да характеризират и използват елементите на методологията на счетоводството – оценяване, документиране, инвентаризиране, калкулиране и сводка на отчетните данни.

• да съставят счетоводни статии за извършваните стопански операции.

• да откриват, завеждат и приключват синтетични и аналитични счетоводни сметки.


Предварителни изисквания:

• Въведение в икономическото мислене

• Принципи на микроикономиката и макроикономиката

• Основи на счетоводствотоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в методологията на счетоводството.
  2. Методология на счетоводното отчитане на капитала.
  3. Методология на счетоводното отчитане на нетекущите (дълготрайните) активи. Текущ контрол
  4. Методология на счетоводното отчитане на текущите (краткотрайните) активи.
  5. Методология на счетоводното отчитане на разчетите.
  6. Методология на счетоводното отчитане на разходите.
  7. Методология на счетоводното отчитане на приходите. Текущ контрол.

Литература по темите:

1. Башева, С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др. Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

2. Димитров, М. Павлова, М. Теория на счетоводството, Ромина, София, 2010.

3. Динев, М. Обща теория на счетоводството. София, 1999.

4. Дурин. Ст., Дурина, Д. Счетоводство на предприятието. Форком, София, 2013.

5. Душанов, Ив., Димитров, М. Курс по счетоводство на предприятието. Ромина, София, 2015 г.

6. Илиев, Г., Иванова-Кузманова, Г., Панчева, Ст. и др. Счетоводство. В. Търново, Фабер, 2009.

7. Проданов, Г. Раданов, Д. Счетоводство на предприятието. Сиела, София.

8. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник с решени и нерешени задачи и казуси). София, Авангард Прима, 2013.

9. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник със задачи и казуси). София, НБУ, 2014.