BAEB768D Интегрирани маркетингови комуникации

Анотация:

Курс :BAЕВ 312 Бизнес комуникации

АНОТАЦИЯ

Студентите трябва:

• Да получат основни знания за бизнескомуникациите и ролята им в съвременния бизнес

• Да се запознаят с ефективната устна и писменна комуникация

• Да получат основни знания за вербалните и невервалните комуникации

• Да научат правилата на деловата кореспонденция, изискванията и особеностите на онлайн комуникациите

• Да познават посланията на езика на тялото,изискванията на дрескода в бизнеса,да са запознати с междукултурните различия и изискванията при интеркултурните комуникации в съвременния бизнес

• Да научат основните правила за говоренето, слушането при бизнес комуникациите и бизнес преговорите, комуникиране по време на криза

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Студентите трябва да:

1) знаят:

• основните термини и понятия в бизнескомуникациите и спецификата на вербалните и невербалните комуникации в бизнеса

• да комуникират добре устно, да познават вербалните и невербалните символи

• да познават етапите на бизнеспреговорите и различните модели в съвременния бизнес

• да познават изискванията за ефективни комуникации с вътрешните и външните публики

2) могат:

• да изготвят бизнес кореспонденция, да използват онлайн общуването, да подготвят публична реч, CV, мотивационно писмо

• да разбират езика на тялото, дрескода в бизнеса

• да използват новите медии и спецификата на web сайтовете, Интранет, блоговете, социалните мрежи и др.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по маркетинг

• първоначални знания по рекламаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА

Монографии и книги:

Аврамов, В., Комуникационната политика на фирмата, С., Изд. “Сиела”, 2001

Дракър, П., Практика на мениджмънта. С., Изд. “Класика и стил”, 2001

Българска рекламна енциклопедия, С., Изд. “Сиела”, 2001

Пийз, А., Гарнър, Ал., Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите, С., 2000

Люис, Д., Тайният език. Мълчаливите послания. Магията на успеха, С., Изд. “Кръгозор”, 2001

Кавазаки, Г., Как да побъркате конкурентите си. С., Изд.”Принсепс”, 1998

Пийз, А., Пийз, Б., Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния – Защо мъжете не чуват, а жените не могат да се ориентират по карта, С., Изд. “Сиела”, 1999

Лоундз, Л., 92 трика на тайния език. Малките номера на големите победители. С., Изд. “Кръгозор”, 2002

Грос, Д., и сп. “Форбс”, Най-големите бизнес истории на всички времена, С., Изд. “Кибеа”, 2000

Шминке, Д., Кодекс на мениджъра-воин, С., Изд. “Класика и стил”, 2002

Минков, М., Защо сме различни, С., 2002

Рейч, Р., Бъдещето на успеха, С., Изд. „Рой Комюникейшън”, 2002

Траут, Дж., Големите проблеми на големите търговски марки, С., Изд. „ИнфоДАР”, 2003

Вилхелм, Р., Умението да говорим пред публика, В. Търново, Книгоиздателство „Сириус 4”, 2003

Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч., Да се носиш по вълните на културата, С., Изд. „Класика и стил”, 2004

Брестничка, Р., Управление на търговските марки, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2004Бизнескомуникациии, поредица Harvard Business Essentials, С., Изд. „Класика и стил”, 2004

Гудброт, Х., Митева, К., Наръчник за професионална комуникация, С., Изд. „Сиела”, 2005Наемане и задържане на добрите хора, поредица Harvard Business Essentials С., Изд. „Класика и стил”, 2005

Мавродиева, И., Академично писане, С., ИК „СемаРШ”, 2005

Биър, М., Преговорите, С., 2005

Зийман, С. Как да вземаме правилните решения, С., 2005

Томс, Ж., Интернет рекламата, С., 2005

Руменчев, В., Невербалните комуникации в публичната

реч и деловото общуване, С., 2006

Дракър, П., Мениджмънтът в следващото общество, С., 2006

Публична комуникация, глобализация и демокрация, състав. и научна ред. Златева, М., Петев, Т., СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006

Алексиева, С. Бизнескомуникации, С., 2006

Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С., 2006

Абаджимаринова, Р., Търговска марка – бренд, С., 2006

Пийз, А., Въпроси и отговори – Как да стигнем до „да” в мрежовия маркетинг, С., 2006

Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнескомуникации, С., 2006

Сааб, А., Бизнес етикет, С., 2006

Розенберг, М., Общуване без агресия, С., 2007

Мавродиева, И., Как да презентираме успешно?, С., 2007

Минков, В., Мидова, П., Спасов, М., Иванов, И., Търговски комуникации, Свищов, 2007

Ефтимова, А., Ефективната невербална комуникация, С., 2008

Хогън, К., Спийкмън, Дж., Скрито убеждаване, С., 2008

Хийт, Ч., Хийт, Д., Направено да се запомни, С., 2008

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2008

Борисова, Л., Ведър, Й., Писмени и устни комуникации, С, 2008

Вем, А., Езикът на жестовете, С., 2009

Маккей,М., Дейвис, М., Фенинг, П., Посланията. Комуникационнните умения, С., 2009

Шипли, Д., Шуолби, У., Интернет етикет, С., 2009

Комуникацията, която информира и влияе (Harvard Lusiness School Press), С. 2009

Мезрич, Б. Фейсбук - милиардери по неволя, с., 2010

Лоундз, Л., Изкуството на общуването, С., 2010

Интернет източници:

http://www.bia-bg.com

http://www.bcci.bg

http://www.irc.bg/bg

http://www.ced.bg

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

http://www.mfa.bg

http://www.mi.government.bg

http://www.isoc.bg

http://www.bblf.bg

http://www.bam.bg

http://www.eabg.org

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://www.nsi.bg

http://portal.eatonweb.com

http:// blog.start.bg

http://freelog.cuil.bg/whatis.html

http://technocrati.com

http://media-journal.info

Средства за оценяване:

ФОРМИ ЗА ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ

РЕФЕРАТ/ПРОЕКТ

ЕСЕ

КАЗУС

ТЕСТ

1. Участие и активност на студента по време на занятия – 10 %;

разработване на курсова работа (проект, реферат) – 30 %

решаване на казус – 10 %

решаване на задачи

самостоятелни задания – 30 %

посещение на събития с подготовка на проект/есе – 20 %

2. Дата на провеждане на текущия контрол:

- всеки последен вторник през семестъра от месец октомври и ноември и предпоследния вторник от месец декември (26.10; 30.11; 21.12)

3. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване :

- предаване на писмените работи на посочените три дати през семестъра:

- предаване на курсова работа, проект или есе по тема; реферат след посещение на събитие в рамките на извънаудиторните занятия

(краен срок - 21.12)