BAEB406D Международна икономика

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината Международна икономика. Темите са разположени в два раздела: "Международна търговия" и "Международни финанси".

В първия раздел се разглеждат основните теории за международната търговия, етапите и инструментите в еволюцията на протекционизма, теорията на митата, глобалният и регионалният подходи в либерализацията на световната търговия, дейността на многонационалните корпорации, номиналната и реална конвергенция на икономиката на страните от Централна и Източна Европа и по-специално на Р. България към икономиката на страните от ЕС.

Във втория раздел се разглеждат системата и принципите на функциониране на валутния пазар, видовете арбитражни сделки, съдържанието и структурата на платежния баланс, концепциите и подходите за обясняване колебанията на валутните курсове, проблемите на уравновесяването на платежния баланс в условията на фиксиран валутно-курсов режим, развитието на международната валутна система, еволюцията на валутната система на Р. България с акцент върху функционирането на валутния борд.

Целта е:

Изграждане на комплексни знания за основните процеси и тенденции в развитието на съвременната международна търговия и валутно-финансови отношения;

Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курсовете по Макроикономика и Микроикономика, чрез тяхното проектиране в сферата на търговските и валутно-финансови отношения между националните стопанства;

Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите тенденции в съвременната глобална икономика и тяхното проявление в специфичната среда на обединения европейски пазар.

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знания за:

основните принципи, концепции и терминология в теорията за международната търговия и международните финанси;

източниците на информация за състоянието и тенденции в съвременната международна търговия и финанси;

съдържанието и принципите на функциониране на пазарните отношения в световната икономика, инструментите на търговската политика и тяхното въздействие върху националната бизнес среда и поведението на стопанските субекти в националното стопанство;

2) Могат:

да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в еволюцията на международната търговия и международните финанси;

критично да оценяват съдържанието и инструментите на националната икономическа и външноикономическа политика в условия на засилваща се глобална взаимозависимост на националните стопанства и да формират и аргументират собствени позиции относно насоките на тяхното подобряване;

бързо да се ориентират в противоборството на съвременните макроикономически парадигми и да отстояват принципите на устойчивото икономическо развитие в национален и глобален мащаб;

адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите на реалната и номинална конвергенция на българската икономика в системата на Европейския съюз и световното стопанство като цяло.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- Микроикономика

- МакроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Въведение в международната икономика – обхват; проблеми. Глобализационни вълни.
 2. 2. Теории за международната търговия – предмет, съдържание, еволюция. Възгледи на представителите на меркантилизма, теории за абсолютните и сравнителните предимства, теория за неравномерното разпределение на ресурсите, съвременни (алтернативни) теории. Показателят “Условия на търговията” като измерител на ефективността на външната търговия.
 3. 3. Инструменти на търговската политика – I част. Теория за митата: видове мита; номинална и реална защита на местните производители; тарифна ескалация. Статични ефекти на митата в модела на малката икономика – приходоносен, защитен, потребителски, преразпределителен. Отражение на митата върху износителите. Статични ефекти на митата в модела на голямата икономика.
 4. 4. Инструменти на търговската политика – II част. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство. Вносна квота – статични ефекти. Сравнение на протекционистичните ефекти на митото и квотата. Доброволно износно ограничение – същност, ефекти, особености, значение; изискване за местно участие в производството; политика на държавните покупки. Вътрешни и износни субсидии и тяхното отражение върху националната икономика и международната търговия. Дъмпинг в международната търговия – определение, видове, предпоставки за неговото осъществяване. Антидъмпингово регулиране.
 5. 5. Глобален подход в либерализацията на световната търговия. Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) – създаване и дейност, съдържание и основни принципи. Резултати от Уругвайския кръг на многостранните преговори. Световна търговска организация (СТО) – цели, функции, структура.
 6. 6. Търговска политика на развиващите се държави. Развиващи се държави. Проблеми на търговията на развиващите се държави. Подпомагане на развиващите се държави. Стратегии за растеж.
 7. 7. Регионален подход в либерализацията на световната търговия. Преференциални търговски споразумения - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Статични и динамични ефекти на митническия съюз. Основни етапи в развитието на икономическата интеграция в Европа и по-специално в рамките на Европейския съюз. Присъединяване на България към ЕС – външноикономически аспекти.
 8. 8. Международно движение на производствени фактори. Многонационални корпорации – определение, структура, видове. МНК като източник на преки чуждестранни инвестиции и тяхната роля в съвременното световно стопанство. Международни съвместни предприятия (джойнт венчър).
 9. 9. Валутен пазар и валутни операции - определение, структура. Преки, косвени и кръстосани котировки. Валутен арбитраж и неговото значение. Сделки “спот”, “форуърд” и “суап”. Застрахователни и спекулативни мотиви на участниците. Форуърдна премия и форуърден дисконт. Непокрит и покрит лихвен арбитраж. Условие на непокрития и на покрития лихвен паритет. Определяне на форуърдния валутен курс чрез условието за покрития лихвен паритет.Видове валутни курсове - номинален, ефективен и реален: определение, начини за изчисляване, предназначение.
 10. 10. Платежен баланс – съдържание, структура. Кредитни и дебитни сметки. Двустранното счетоводство и проблемът за активите и пасивите на платежния баланс. Платежният баланс на България.
 11. 11. Формиране на валутния курс – фактори и концепции. Концепции и подходи за обясняване колебанията на валутния курс – платежно-балансов подход; теория за абсолютния и относителния паритет на покупателната способност на валутите и нейното значение.
 12. 12. Платежният баланс в условия на фиксиран валутен курс - механизъм за автоматично приспособяване – чрез изменения на цените, на лихвеното равнище и на доходите. Държавна политика за уравновесяване на платежния баланс: девалвация и ревалвация на валутата. Ефекти на девалвацията – подход на еластичността (условие “Маршал-Лернер”) и подход на абсорбцията. Макроикономическа политика – модел на всеобщото равновесие.

Литература по темите:

I. Основна

Стефанов, Ст. "Международна икономика", НБУ - ЦДО, София 2009 г.

Савов Ст., Р. Гечев, В. Иванова, Е. Сотирова. Световна икономика. Университетско издателство "Стопанство", С. 2006.

Reinert, K. A. (2020). An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Пол Кругман, Морис Обстфелд, Марк Джей Мелиц. Международен икономикс (теория и политика). 9-то издание, Издателски комплекс – УНСС, София 2013.

Carbaugh, Robert, “International Economics”, 15th Edition, Cengage Learning, 2015.

Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, M. “International Economics: theory and policy”. 11th Edition, Pearson 2018.

Dunn, R., Mutti, J. “International economics”. 6th Edition. Routledge 2004.

Маринов В., Международни икономически отношения: теория, система, политика, УИ "Стопанство", С., 2006.

Стоименов, М. Международни финанси. 3 изд., София, изд. "Тракия - М", 2011.

Царевски, В. Международни финанси. ВСУ "Черноризец Храбър", Университетско издателство, 2010.

Масларов, С. - "Международни финанси", изд. НБУ, С., 2010 г.

Пилбийм, Кийт. Международни финанси. София, изд. FTP, 1995.

Каракашева, Лилия. "Международен бизнес", Издателство "Призма", 2007.

ІI. Допълнителна литература за курсовия проект

Стефанов, Ст. "Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика - особености и последствия". Списание "Икономическа мисъл", 2003, № 4.

Стефанов, Ст. "Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността". Списание "Икономическа мисъл", 2002 г., № 1.

Стефанов, Ст. "Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз". - Списание "Международни отношения", 2001 г., № 4.

Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща "ИнфоДар", 2010 г.

Джоузеф Стиглиц. Глобализацията и недоволните от нея. Университетско издателство "Стопанство", София, 2003 г.

Гилпин, Робърт. Глобална политикономия: разбиране на международния икономически ред. Издателство "Дамян Яков", София, 2003 г.

Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство "Изток - Запад", 2009 г.

Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

Уилям Фликенщайн и Фредерик Шийхън. Балоните на Грийнспан: епохата на невежество във Федералния резерв. София, Сиела, 2008 г.

Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща "МаК", 2010 г.

Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство "Рива", 2009 г.

Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. Сборник статии - съставители Георги Ангелов и Валери Димитров. София, издателство "Сиела", 2010 г.

Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010 г.

Макс Оте. Кризата идва: новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея. София, Издателство "Еастра холдинг груп" АД, 2009 г.

ІІI. Адреси в интернет

Официална страница на Европейския съюз: http://europa.eu.int/

Европейска комисия: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Европейска централна банка: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

Делегация на европейската комисия в България: http://www.evropa.bg/

Световна търговска организация: www.wto.org.

Международен валутен фонд: www.imf.org

Световна банка - www.worldbank.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

Конференция на ООН за търговия и развитие: www.unctad.org

Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

Българска народна банка: www.bnb.bg

Национален статистически институт: www.nsi.bg

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез следните форми:

- разработка на курсова работа;

- оценка от писмен изпит (тест) по време на семестриалните занятия;

- оценка от писмен изпит (тест) в периода на редовната сесия.

Текущият контрол се провежда по време на втората консултация в периода на семестриалните занятия и включва оценките от писмен изпит и курсова работа.

Студентите, които не са се възползвали от възможността за участие в текущия контрол или не са удовлетворени от получената оценка, се явяват на писмен изпит в периода редовната сесия.