MALM155 Стажантска практика по втори чужд език (френски език)

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  
преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: