MALM132 Текуща педагогическа практика по втори чужд език (френски език)

Анотация:

Текущата педагогическа практика трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях специализация – филолог-учител по чужд език (френски) и да ги подготви за преддипломния стаж и бъдещето упражняване на професията в реална работна среда.

Курсът цели:

# да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

# да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

# да развие у студентите практически умения и навици за работа в класната стая;

# да развие умения за критичен анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

# подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и ментора в час, запознаване с учебната документация и учебния комплект, подготовка за урока, написване на урочен план)

# изнасяне на уроци /екипно или самостоятелно преподаване/

# самоанализ и обсъждане на изнесените уроци под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите, подготовка на писмен самоанализ на проведения урок).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  
преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

- съвременните тенденции в методика на чуждоезиковото обучение по френски език;

- основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението;

- отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение по френски в основна степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

- да прилагат придобитите знания и умения за преподаване на френски език като чужд и управление на учебния процес в конкретен учебен контекст;

- да планират поредица от учебни занятия по френски език като чужд за постигане на конкретни учебни резултати;

- да адаптират учебния комплекс по френски език като чужд при необходимост;

- да изследват конкретни методически проблеми на работното място и да вземат добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение;

- да подлагат на конструктивен анализ собствените педагогически практики и да се учат от почерпения опит.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

по френски език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка;

и записани/завършени курсове по Педагогика и Методика на ЧЕО.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка за текущата практика (изисква активност от страна на студентите и включва наблюдение на класа и учителя-наставник в час, запознаване с учебната документация и използвания учебен комплект)
  2. Преподаване - изнасяне на 10 урока /екипно или самостоятелно/ в базовото училище, в това число планиране на учебното занятие (написване на урочен план) и обсъждане на изнесения урок под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност
  3. Практико-приложен изпит - изнасяне на открит урок в базовото училище (по предварително подготвен урочен план) и рефлективен самоанализ на демонстрираните професионални умения

Литература по темите:

Основна:

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

Newby, D. et al. (2007) Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale Un outil de réflexion pour la formation des enseignants en langues

Допълнителна:

Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

Bérard, E. (1991) L’approche communicative. Théories et pratiques, Paris, CLE International, Coll. Didactique des langues étrangères.

Besse H. (1995) Méthodes et pratiques des manuels de langue, Paris, Crédif/Didier.

Defays J.M. & Deltour S. (2003) Le français langue étrangère et seconde. Enseignement et apprentissage, Liège, Ed. Mardaga.

Gaonac’h D. (1991) Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, Hatier-Didier

Germain C. (1993) Evolution de l’enseignement des langues: 2000 ans d’histoire, Paris, CLE International

Germain, C., Séguin, H. (1998) Le point sur la grammaire, Paris, CLE International, Coll. Didactique des langues étrangères.

Giacobbe J. (1992) Acquisition d’une langue étrangère, Cognition et interaction, CNRS Editions

Falardeau, E., Fisher, C., Simard, Cl. & Sorin. N. (2007) La didactique du français: les voies actuelles de la recherche. Québec: Les Presses de l’Université Laval.

Halté, J.-F. (1992/1998) La didactique du français, Paris, PUF.

Klein W. (1989) L’acquisition de langue étrangère, Paris, Armand Colin

Lancien T. (1998) Le multimédia, Paris, Clé International.

Mackey, W.F. (1972) Principes de didactique analytique. Paris: Didier

Martinez P. (1996) La didactique des langues étrangères, Paris, PUF.

Pekarek Doehler, S. (2006) “Compétence et langage en action”. Bulletin Vals-Asla, 84, 9-45.

Pottier B. (1992) Théorie et analyse en linguistique, Paris, coll. Langue Linguistique Communication, Hachette Supérieur.