MALM126 Хоспитиране по втори чужд език (френски език)

Анотация:

Курсът е надграждащ и е свързан със специализацията на студентите, които желаят да станат учители по още един език (в случая френски). Хоспитирането трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите и да ги подготви за текущата педагогическа практика и преддипломния стаж по втория чужд език (френски). Курсът цели:

да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на чуждоезиковото обучение по френски език в контекста на българското общообразователно училище;

да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

да развие у студентите практически умения и знания за работа в класната стая;

да развие умения за критически анализ, осмисляне и оценка на почерпения професионален опит, за да може той да се превърне в предпоставка за пълноценното им професионално развитие;

да насърчи уменията на студентите за автономно учене и професионално усъвършенстване през целия живот.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

наблюдение на уроци /на живо и на видеозапис/ (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва подготовка за полево изследване и водене на структурирано наблюдение);

обсъждане на наблюдаваните уроци под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите);

самостоятелен критичен анализ на наблюдаваните учебни занятия и извеждане на изводи за професионалното развитие.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  
преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят / познават:

отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение по френски език;

актуалните проблеми и съвременните тенденции в ЧЕО за развиване на чуждоезиковата комуникативна компетентност на обучаваните;

особеностите на чуждоезиковото обучение в българското средно училище и нормативната уредба, свързана с изучаването на втори чужд език;

европейската езикова политика, свързана с насърчаването на плурилингвистичната и междукултурната компетентност на обучаваните.

2) могат:

да подлагат на конструктивен анализ наблюдаваните практики и да изследват конкретни методически проблеми на работното място, да се поучат от чуждия преподавателски опит, обогатявайки своите професионални знания и умения;

да вземат добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение по втори чужд език (френски);

умело да направляват собственото си професионално развитие на база почерпения опит.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

по френски език на равнище С1 по Европейската езикова рамка;

изкарани или записани курсове по педагогика и обща методика на чуждоезиковото обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Развиване на рецептивни умения (слушане и четене с разбиране)
  2. Развиване на продуктивни умения (говорене и писане)
  3. Преподаване на граматика (интегриране при развиване на четирите умения)
  4. Преподаване на лексика (интегриране при развиване на четирите умения)
  5. Планиране на учебно занятие – етапи, изпълнение
  6. Форми на взаимодействие в класната стая
  7. Педагогическа комуникация – корекция на грешки и даване на обратна връзка
  8. Педагогическа комуникация – даване на инструкции, извличане на информация, представяне на учебния материал, получаване на обратна връзка
  9. Използване на аудиовизуални и дигитални медии
  10. Интегрирано изграждане на културна компетентност в обучението по чужд език

Литература по темите:

Основна:

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

Newby, D. et al. (2007) Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale Un outil de réflexion pour la formation des enseignants en langues

Допълнителна:

Bérard, E. (1991) L’approche communicative. Théories et pratiques, Paris, CLE International, Coll. Didactique des langues étrangères.

Besse H. (1995) Méthodes et pratiques des manuels de langue, Paris, Crédif/Didier.

Defays J.M. & Deltour S. (2003) Le français langue étrangère et seconde. Enseignement et apprentissage, Liège, Ed. Mardaga.

Gaonac’h D. (1991) Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, Hatier-Didier

Germain C. (1993) Evolution de l’enseignement des langues: 2000 ans d’histoire, Paris, CLE International

Germain, C., Séguin, H. (1998) Le point sur la grammaire, Paris, CLE International, Coll. Didactique des langues étrangères.

Giacobbe J. (1992) Acquisition d’une langue étrangère, Cognition et interaction, CNRS Editions

Falardeau, E., Fisher, C., Simard, Cl. & Sorin. N. (2007) La didactique du français: les voies actuelles de la recherche. Québec: Les Presses de l’Université Laval.

Halté, J.-F. (1992/1998) La didactique du français, Paris, PUF.

Klein W. (1989) L’acquisition de langue étrangère, Paris, Armand Colin

Lancien T. (1998) Le multimédia, Paris, Clé International.

Mackey, W.F. (1972) Principes de didactique analytique. Paris: Didier

Martinez P. (1996) La didactique des langues étrangères, Paris, PUF.

Pekarek Doehler, S. (2006) “Compétence et langage en action”. Bulletin Vals-Asla, 84, 9-45.

Pottier B. (1992) Théorie et analyse en linguistique, Paris, coll. Langue Linguistique Communication, Hachette Supérieur.