MALM024 Тенденции в обучението по испаноезична култура и развиване на междукултурна компетентност

Анотация:

В рамките на 30 академични часа, който се провеждат изцяло на чуждия език (испански), студентите се запознават с най-съвременните теории за интегриране на знанията за културата на носителите на езика в обучението по чужд език от една страна и развиват умения за междукултурно общуване.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познания:

- за факторите, които могат да бъдат пречка в общуването между представители на различни култури;

- за принципите на междукултурното общуване.

- за възможности за предотвратяването на културни недоразумения.

Знаят, че високата лингвистична компетентност не е достатъчна за безпрепятствено протичане на общуването..

2) могат:

- да разпознават културно специфични сигнали на тялото; език на тялото; жестове и поведение; мимика и поглед; пространствена дистанция в другите култури;

- да установяват и да съдействат за преодоляване и разграждане на стереотипи и предразсъдъци по отношение на страните и носителите на езика;

- да преодоляват културноспецифични трудности при общуването;

- да предотвратяват и разрешават възникнали културни недоразумения.


Предварителни изисквания:
• Ниво на компетентност по испански език С1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Стефанова П., Й. Симеонова, Р. Пъндева-Цанева (1991): Великобритания, Германия Франция в представите на българските ученици, сп. ЧЕО, кн.2, с. 9-15

2. Стефанова П. (2011): Ние и другите в огледалото на нашите представи, сп. ЧЕО, кн.1, с. 34-46

3. Макариев, Пламен: Мултикултурализмът като толерантност и признаване. София 2008.

4. Пачев, Ангел: Езиковите общности в условията на европеизация и глобализация. София 2006

5. Рот, Юлиана/Клаус Рот: Студии по интеркултурна комуникация. Теория и практика. София 2007.

6. Хофстеде, Хеерт. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и Стил. София 2001.

• Byram, M., Morgan, C. et al. (1994), Teaching-and-learning language-and-culture, Multilingual Matters

• Byram, M. (1997), Teaching and assessing intercultural communicative competence, Multilingual Matters

• Damen, L. (1987), Culture learning: The fifth dimension in the language classroom, Addison-Wesley

• O’Sullivan, T. et al (1994), Key Concepts in Communications and Cultural Studies, Second Edition, London and New York: Routledge

• Samovar, L.A. & Porter, R.E. (Eds.) (1994) Intercultural Communication: A Reader (7th edition) Belmont, CA: Wadsworth Publishing

• Seelye, H. N. (1993), Teaching Culture: Strategies for Intercultural Communication, National Textbook Company

Допълнителна

• Branching out: a cultural studies syllabus, (1998) The British Council

• Brown, P. and Levinson, S.C., (1987), Politeness: Some Universals of Language Usage, Cambridge University Press, pp 55-71

• Hall, S. (1996), Critical Dialogues in Cultural Studies, London and New York: Routledge

• International Journal for Intercultural Relations

• Kramsch, C., Cain, A., Murphy-Lejeune, E. (1996) ‘Why should language teachers teach culture?’, in Language, Culture and Curriculum, Vol. 9:1, 1996

• Salzmann, Z. (1998), Language, Culture and Society; An Introduction to Linguistic Anthropology (chapter 3), Wesview

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПОРТФОЛИО 50%