MALM021 Тенденции в обучението по англоезична култура и развиване на междукултурна компетентност

Анотация:

Курсът дава възможност на студентите да се запознаят с различни старни от чуждоезиковата действителност. Целите са когнитивни, метакогнитивни и афективни:

• когнитивните включват опознаване на основни аспекти от чуждоезиковата действителност

• метакогнитивните предполагат усвояване на аналитичния интердисциплинарен подход на културознанието като академична дисциплина

• афективните цели предполагат създаване на критично отношение към действителността и анализите на тази действителност, на нагласа за разглеждане на родноезиковата и чуждоезиковата среда при равнопоставеност.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Десислава Дуриданова  

Описание на курса:

Компетенции:

след успешното завършване на курса студентите следва да изградят у себе си:

• нагласа за сравняване на събития и обекти от живота в двете страни на базата на ясно изработени критерии

• умения за критичен анализ на документи от изследваната страна

• разбиране към представители на други култури

• умение за прилагане на метакогнитивни умения за изучаване на действителността


Предварителни изисквания:
владеене на английски език Б2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Сборник избрани текстове и автентични материали - брошури, медийни материали, документи от британския живот.

Abercrombie, N. et al Contemporary British society Polity Press 1994

Davcheva, L. and Y. Docheva Branching out - A Cultural Studies Syllabus The British Council Bulgaria TILIA 1998

Giddens, A. Identity Routeledge 1992

O’Driscoll Britain the country and its people OUP 1995

Raw, Lawrence The country and the City The British Council Ankara 1992

Средства за оценяване:

преглед на актуална литература по въпроса чрез Scopus

тест върху понятия и подходи