MALM011 Тенденции в обучението по англоезична литература

Анотация:

Курсът е аудиторен и има за цел да даде възможност на студентите да се запознаят с шедьоврите на англoезичната литература, наред с което да обогатят комуникативните си умения на английски език. Посредством използването на литературни текстове се създава подходящ учебен контекст за активно сътрудничество и се повишава мотивацията при изучаването на английски език. Целите на учебната дисциплина се изразяват в развиване на умения за дидактизиране на литературни текстове на чужд език. Студентите овладяват умения за подбор на литературни текстове, за разработване и приложение на дейности и задачи, съобразени с нивото на езикова компетентност, възрастовите особености и интересите на обучаваните.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни подходи при анализ на литературен текст на английски език

• разнообразни видове стратегии за работа с автентични литературни текстове

• основни техники за актьорско превъплъщение

2) могат:

• да анализират литературен текст на английски език

• да формулират идеите си, да анализират и обсъждат възможни подходи, интерпретации и начини на работа с литературен текст на английски език


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

1. Winston, J. (ed.) Second Language Learning Through Drama: Practical Techniques and Applications. Routledge

2. Zyoud, M. Using Drama Activities and Techniques to Foster Teaching English as a Foreign Language: a Theoretical Perspective. http://www.qou.edu/english/conferences/firstNationalConference/pdfFiles/muntherZyoud.pdf

• Допълнителна литература:

1. Farmer, D. (2012). Learning Through Drama in the Primary Years. Drama Resource

2. Belliveau, G. & Kim, W. Drama in L2 learning: A research synthesis. http://research.ucc.ie/scenario/2013/02/BelliveauKim/02/en

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТЕН ИЗПИТ