MALM113 Социолингвистика

Анотация:

Запознава с основните понятия, теми и идеи в социолингвистиката. Умение да се извършва емпирично социолингвистично изследване.

Чете се литература на български, английски, френски и руски език.

Студентите могат да предават курсовите си работи както на български, така и на английски, френски или руски език.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1. Усвояват се основните теми, идеи и проблеми в социолингвистиката.

2. Придобиват се умения за извършване и публикуване на емпирично социолингвистично проучване.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Белл, Роджер, Т. (1980) Социолингвистика. Цели, методы и проблемы. Москва “Международные отношения”.

Пачев, А. Малка енциклопедия по социолингвистика.

Петров, В. В. (съст.) (1987) Язык и моделирование социального взаимодействия. Москва: Прогресс.

Чемоданов, Н. С. (ред.). (1975) Новое в лингвистике. Вып. VІІ: Социолингвистика. Москва, “Прогресс”, 1975.

B. Havranek (1964) “The Functional Differentiation of the Standard Language”, in P. Garvin (ed.) A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style, Washington.

D. Schiffrin (1994) Approaches to Discourse. Blackwell Publishers.

Dell H. Hymes, (1972). “Models of the Interaction of Language and Social Life”. In Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication, J.J. Gumpertz & Dell H. Hymes (eds.), New York, Holt Rinehart, and Winston Inc.

Giglioli, Pier Paolo (Ed.) (1972/1990). Language and Social Context. Penguin Books.

J. Fishman (ed.) (1968) Readings in the Sociology of Language, The Hague.

M. A. K. Halliday, (1979) Language as Social Semiotic: The social interpretaton of language and meaning. Edward Arnold (Publishers): London.

Средства за оценяване:

1. Тест.

2. Курсова работа: емпирично социолингвистично проучване.