ARCM163 Упражнение:: Жилищни сгради и комплекси I част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Целите на курса - упражнения - са няколко:

Да се представят приложните познания в областта на жилищната проблематика. Да се изследва жилищната среда - като организация и структура - както и тенденциите за развитието й.

Да се представи основният типологичен обхват при сградите за постоянно индивидуално обитаване и да се анализират приложните аспекти при развитието им .

Да се изяснят приложните аспекти на морфологията при компактното индивидуално жилищно застрояване.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Климент Иванов  д-р
доц. Недялко Бончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за :

Основните приложни принципи при формирането и развитието на жилищната среда . Типология на жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване. Приложните аспекти на морфологията при компактното жилищно застрояване.

2) могат:

Да анализират състоянието и тенденциите за развитие на жилищната среда и да реализират правилно приложните изследвания и проекти в областта на типологията на жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познания по Основи на архитектурната теория,

• Основи на архитектурното проектиране,

• История на архитектурата и устройственото планиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Предоставя се в рамките на тематичните модули.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПОРТФОЛИО 100%

УСТЕН ИЗПИТ