ARCM218 Основи на строителната механика ІІ част

Анотация:

Курсът цели бъдещите архитекти да придобият знания по изчисляване на статически определими конструкции като герберови греди и триставни системи. Студентите се запознават с методите за оразмеряване на напречните сечения на конструктивните елементи, натоварени на усукване, специално огъване + опън или натиск, нецентричен опън/натиск,общо огъване, изкълчване и специално огъване + усукване. Придобиват знания, необходими за изчисляване премествания на напречните сечения на строителните конструкции,запознават се със силовия метод на строителната статика и се обучат да изчисляват един или два пъти статически неопределими системи.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Стефан Ганчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти :

1/Знаят:

- Методи за оразмеряване на напречни сечения, натоварени на усукване, специално огъване + опън или натиск, нецентричен опън/натиск, общо огъване, изкълчване и специално огъване + усукване;

- Методи за изчисляване на премествания на напречните сечения на строителните конструкции при различни напрегнати състояния;

- Как се прилага силовият метод на строителната статика за изчисляване на статически неопределими системи.

2/Могат:

- да построяват диаграми на разрезните усилия в герберови греди, триставни системи и пространствено натоварени тела;

- да оразмеряват напречни сечения, натоварени на усукване, специално огъване + опън или натиск, нецентричен опън/натиск, общо огъване, изкълчване и специално огъване + усукване;

- да изчисляват премествания на напречните сечения на статически определими системи при различни напрегнати състояния;

- да прилагат силовия метод на строителната статика за решаване на един или два пъти статически неопределими системи.
Предварителни изисквания:
Познания по математика и физика на гимназиално ниво

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Записки по лекциите на д-р инж.С.Ганчев по Строителна механика част II (предоставят се на студентите към края на семестъра)

Кръстев, Ц.Н., Строителна механика. "Техника", София, 1990г.

Младенов,К., Н.Танков, В.Недев, Строителна механика, София, 1991г.

Средства за оценяване:

Изпит, оценката се формира по точкова система от:

- изпитна задача;

- 2 теоретични въпроса от лекционния материал;

- защита на двете курсови задачи.