ARCM019 Жилищни сгради и комплекси І част

Анотация:

Целите на курса са няколко:

Да се представят в методологична последователност основните познания в областта на жилищната проблематика. Да се изследва жилищната среда - като организация и структура - както и тенденциите за развитието й.

Да се представи основният типологичен обхват при сградите за постоянно индивидуално обитаване и да се анализират тенденциите за развитието им.

Да се изяснят аспектите на морфологията при компактното индивидуално жилищно застрояване

в урбанизиращите се градски зони.

Да се анализира урбанистичният контекст при жилищните сгради за постоянно индивидуално

обитаване с приложение на типо-морфологичните анализи.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Недялко Бончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за :

Основните принципи и тенденции при формирането и развитието на жилищната среда . Структурен анализ и структурни единици в жилищната среда. Типология на жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване. Аспекти на морфологията при компактното жилищно застрояване. Урбанистичен контекст при жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване.

2) могат:

Да анализират състоянието и тенденциите за развитие на жилищната среда и да реализират методически правилно изследването в областта на типологията на жилищните сгради за постоянно индивидуално обитаване.


Предварителни изисквания:
• Познания по Основи на архитектурната теория,

• Основи на архитектурното проектиране,

• История на архитектурата и устройственото планиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Предоставя се в рамките на тематичните модули.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 100 %