ARCM211 Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част

Анотация:

Дисциплината Архитектура на града дава възможност на студентите да се потопят в магията на устройството на града; като се съблюдават интересите на общността и частния интерес, на политиките на развитие на един град, район или отделна териория и всички потенциални възможности на града, района или всяка територия, произхождащи от тяхната история, връзка с природата, близките урбанистични и природни зони, основните пътища, геополитическото място и значение и т.н.

Дисциплината Архитектура на града дава познание как се устройват центровете на градовете, жилищните и смесените зони, бизнес и технологичните паркове, търговските зони/моловете, парковите и спортните зони, индустриалните зони и т.н.

Дисциплината дава знание в най-висока степен за комплексността на архитектурната професия, която създава градската среда и как архитектът замисляйки и проектирайки града или отделни негови части - паркове, пешеходни зони, жилищни, обществени, делови или индустриални зони, достига до проекта на отделната сграда.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността на градоустройството/урбанизма като комплексна творческа дейност за устройството на антропогенната среда;

• Да анализират същносттта на урбанистичното развитие на дадена територия с нейната динамичност и устойчивост;

• Основните етапи в разработването на урбанистичната среда;

• Нормативната уредба на урбанистичното/градското планиране;

• Основни принципи на урбанистичната композиция;

2) могат:

• Да правят сравнителни (исторически и теоретически) анализи на определена урбанистична територия – квартал, район, село или малък град и т.н. Да извличат основни изводи за урбанистичното развитие на тази територия, предмет на градоустройствено планиране и да илюстрират своите разсъждения графично и пространсвено чрез макети;

• Да интерпретират практически исторически създадената градска структура и да планират с визия за бъдещо развитие в по-краткосрочен (5-10 г.) и по-дългосрочен план (25 г.), съгласувано с основните демографски, социални, икономически тенденции и политики.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Да имат познания по история на градоустройството.

? Да участват активно по време на занятия - минимум 50% присъствие

? Да имат предварителни знания за градоустройственото планиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Никифоров Иван (2003, 2009), История на градоустройството, 430 стр. ил. София;

2. Ковачев Атанас. Градоустройство в два тома; 2003; ISBN: 9546421669

3. Hoecker Christoph (2000), Architecture. A concise history, 192 p. ill.

4. Mumford Lewis (1991). The City in History

5. Тонев Любен и кол. (1971). Градоустройство, София, 333 стр. ил.;

6. Издания на НИГА, СТИГА и Центъра по архитектурознание при БАН

7. Ташев Петър. История на градоустройството, учебник за студенти по архитектура, София, 1973 г.

8. Закон за устройство на територията

9. Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

10. Наредба N 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

11. Нойферт Ернст. Архитектурно проектиране, 2007. ISBN: 9789546857026; Architects' Data: Neufert

Средства за оценяване:

Курсови задачи:

1. ПУП – решение на 2-3 съседни УПИ, М 1:1000;

2. РУП – решение на един квартал, М 1:1000; М 1:500

3. РУП – решение на уникална сграда или комплекс от сгради, М 1:1000; М 1:500

Курсовите задачи са разпределени във времето, според лекционния материал.