VIPB215 Проект по стенописна композиция

Анотация:

• Курсът VIPB215 е извънаудиторен и включва практическите разработки към аудиторните курсове VIPB700 и VIPB800 „Стенописна композиция” I и II част.

• Поставянето на конкретните задачи има за цел, както овладяване на основните композиционни елементи и принципи, така и развиване на творческо мислене и въображение.

• Задачите в курса са градирани по сложност и са паралелно свързани с лекциите в аудиторните курсове.

• Основно внимание е отделено на стенописната композиция, решена в класически и нови стенни техники за различни като функция интериорни и екстериорни пространства, отчитайки свойствата и качествата на художествения синтез.

прочети още
Живопис и стенопис

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на различните форми и техники на стенописта

• знания за традиционните и съвременни теории в стенописната композиция

2) могат:

• да проектират и реализират произведения в класическите стенописните техники: секо, мозайка, витраж , както и в комбинирани и смесени техники.

• имат подготовка за участие в решаване проблемите на архитектурно-художествения синтез и естетизация на интериорни и екстериорни пространства


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• ПО ОСНОВНИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, ЗАСТЪПЕНИ В БАЗОВОТО ОБУЧЕНИЕ: РИСУВАНЕ, ЖИВОПИС, СТЕНОПИС, ПЛАСТИКА, ПЕРСПЕКТИВА, АНАТОМИЯ, ЦВЕТОЗНАНИЕФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

1. ГОЧЕВ, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв. ил.

2. СПИРОВ, Йордан. Технологически и технически справочник на художника стенописец. - София : Тангра, 2002. 182 с.

3. ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• Допълнителна литература:

1. БОЖИЛОВ, Станимир. Тенденции, проблеми и влияния в българската църковна стенопис от втората четвърт на ХХ век. // П р о б л е м и на приложните изкуства : Сб. материали от докторантска конф :Т.2.. – София : НХА, 2008, с. 38 – 46.

2. ВАСИЛИЕВ, Асен. Ерминии: Технология ; Иконография. - София, 1976.

3. ВИННЕР, А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. - Москва,1950.

4. ИЛИЕВ, Илия. Паркетиращи конвексни петоъгълници.- София: Архимед, 2009. – 272 с.: с ил.

5. КИПЛИК, Д.И. Техника на живописта/ Прев. от рус. А. Симеонов, Р. Христова. – София : Наука и изкуство, 1956.

6. МАВРОДИНОВА, Лиляна. Стенната живопис в България до края на ХІV в -София:Марин Дринов,1995. 100 с.: с цв. ил.

7. ПРАШКОВ, Любен. Монументална църковна живопис в България през ХVІІ –ХІХ в. - Велико Търново : ВТУ, 1998.

8. РАЙЧЕВ, Румен. Комбинаторика: Учебник за 8 кл. на средните специални худож. у-ща. – София: Нар. просв., 1987. – 120 с.: с ил. и сх.

9. РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК,

10. РОШКОВСКА, Анна и др. Стенописен орнамент. - София : БАН, 1985. - 440 с. 7 с. : с ил.

11. СКЛИРИС, Стаматис. От портрета до иконата. / Прев.от гр. ез. Свилен Тутеков и др. – Велико Търново: Синтагма, 2008. – 88 с., 4 л.: цв. ил.-(Малка православна библ.).

12. СЪВРЕМЕННО българско монументално изкуство / Под ред. на Христо Стефанов, Максимилиян Киров. – София: Д-р Петър Берон, 1986. – 280 с.: с цв. ил

13. ФЕЙНБЕРГ, Л. И др. Секреты живописи старых мастеров.

14. ЧУЛОВА-МАРКОВА, Даниела. Стенно-монументалните изкуства в България, Европа и света.- София: Авангард-Прима, 2008. – 118 с.

15. ШАРЕНКОВ, А. Техника и технология на възрожденската живопис. София, 1992.

16. ШЕПЕЛЕВ, А.М. Штукатурные декоративно-художественные работы. Москва, 1990.

17. MAYER, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

18. STEPHENSON, J. The materials and techniques of painting.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80%

КОНФЕРАНС 20%