VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част

Анотация:

• Композиционните пластични задачи по дадена тема могат да бъдат цветни и черно- бели. Една и съща поставена тема, изведена в цвят или графичен материал получава различен пластичен израз, защото композиционният порядък на мислене чрез различни материали води до различни резултати.

• Графичният материал изгражда образа на базата на два основни показателя – черното и бялото. Пластичната игра с тези два компонента ражда тяхното противоречие и от там философията на контраста. Графичната линия в сблъсък с двете полярни стойности се явява обединяващо звено.

• Черно бялата композиция може да омекоти своята динамична пластичност чрез нюанса.

• Цветът в композицията ражда богатството на многопластовия анализ.

• Хармонията е понятие, което изразява интегрирането на цветните петна в системи с различен емоционален заряд. Както и при черно белият вариант тук също се разиграва ролята на прекия сблъсък между цветните контрасти, раждащи експресията.

• Живописният нюанс твори сложни формации от преходи. Голямата живопис ражда своя баланс чрез играта между топлите и студени цветове. Цветът е пластика с енергийна вибрация, даваща възможност за монументалност и философски обобщения.

прочети още
Живопис и стенопис

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Владеят средствата на композицията чрез живописните прийоми.

2) могат:

Студентите се научават да боравят с пластичен образен език и да изграждат различни видове живописни композиции

Студентът изгражда качества и усет за графична и цветна композиция


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат записан курс VIPB-847 ЦВЕТНИ И ЧЕРНО-БЕЛИ КОМПЗИЦИОННИ ЕСКИЗИ и основни понятия за разликаите между цветни и черно-бели ескизи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

• АВРАМОВ, Д., Естетика на модерното изкуство. - София: Наука и изкуство.,1969.

• БОЖКОВ, Атанас. Българско изобразително изкуство. – София: Септември, 1988.

• БАМЕС, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК

• ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• Kandinsky, V., Point & Line to Plane. - London: Dover Publication, 1980

• Допълнителна литература:

• Кенет, К., Голото тяло. – София: Бълг. худож., 1983

• Киплик, Д. И Техника на живописта. София: Наука и изкуство, 1956.

• Перюшо, А., Животът на Ван Гог. – София: Бълг. худож.,1981

• Фрай, Р., Въображение и рисунка. – София: Наука и изкуство, 1988

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. – София: Наука и изкуство, 1957. – 210 с.

• Чоканов, К. Пластична анатомия. -2. осн. прераб. и доп.изд. – София:Наука и изкуство,1974.

• Gage, J., Masters of Colour: Derain to Kandinsky. – London:Thame & Hudson Ltd., 2002

• Gombrich, E., The Story of Art. – London: Phaidon Press , 1972

• Gottfried, F., Gustav Klim. - Cologne: Taschen, 1991

• Greenberg, C., Art and Culture: Critical Essays - Boston : Beacon Press, 1961

• Honnef, K., Contemporary Art. – Cologne: Taschen, 1988

• Itten, J., The Elements of Color.- New York: Van Nostrand Reinhold , 1970

• Itten, J., Hagen, E., The Art of Color. - London: John Wiley & Sons, 1974

• Janson, H., History of Art. - New York: Harry N. Abrams, 1986

• Mayer, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

• Moszynska, A., Abstract Art. - London: Thames and Hudson Ltd, 1990

• Overy, P., Kandinsky: The Language of the Eye, New York : Praeger , 1969

• Padgham, C., Saunders, J., The Perception of Light and Color, - G. Bell & Sons Ltd., 1975

• Stephenson, J. The materials and techniques of painting.

• Ulrich, B., Max Ernst, Cologne: Taschen, 1988

Средства за оценяване:

КОНФЕРАНС, ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Оценяването на студента, изучаващ изкуство е трудно.

Оценката на резултата не трябва да носи стерилна академичност. Подходът на оценяване е строго индивидуален към всеки обучаван.

Оценката е мярка не на краен резултат, а е оценка на процеса на развитието. Това е процес, който се следи през целия семестър.

Личният контакт до голяма степен определя успешния резултат. Важен е словесният процес на контрол, където се изгражда взаимното доверие и взаимното израстване като качество един към друг.

Оценката не е бележка, макар тя да е важен институционален белег, печат към документ.

Много е съществена психичната оценка. Студентът я разбира чрез конферансите. Той трябва да се познае като артист, за да може да освободи творческата си енергия – трамплин към неговото развитие и професионално израстване.