BAFB854 Търговско банкиране ІІ част

Анотация:

• Курсът “Търговско банкиране IIчаст” акцентира върху иновациите в банковата дейност, банковия маркетинг и анализа на рентабилността, ликвидността и платежоспособността. Целта на курса е студентите да могат да анализират дейността на всяка търговска банка.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви показатели банките използват банките за да анализират своята дейност

• На каква регулация подлежат търговските банки в нашата страна

2) могат:

• да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

• да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;

• да анализират дейността на търговската банка – приходи, разходи, финансов резултат, ликвидност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни знания по финанси и банки

• Основни знания по счетоводствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Иванов, п. и М. Врачовска, Банково дело, Абагар, 2004

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2018

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998