BAFB801 Анализ на риска

Анотация:

Целта на курса е да се изучи същността на риска като икономическо явление, методите и подходите за оценка и измерване на риска, основните модели за управление на риска.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността и спецификата на риска като икономическо понятие;

• Финансовите инструменти като носители на риск и тяхната роля в процеса на управление на рисковете.

• моделите за управление на риска, за конструиране и управление на портфейли от

финансови инструменти

2) могат:

• Да идентифицират риска на компанията;

• Да оценяват риска на компанията;

• да управляват риска с използването на моделите и инструментите за управление на финансови рискове.


Предварителни изисквания:
Математика, Mикро- и макроикономика,

Финанси, Финансови пазари и инструментиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Боди., Д, А., Кейн, А.Д.Маркъс. Инвестиции (трето издание). Натурела, София, 2000.

Матеев,М. Анализ и оценка на риска при инвестиционни решения. Издателство "Стопанство", София, 2000.

Орешарски,П. Управление на инвестициите, ИК "Люрен", София, 2000.

Стоянов, В. "Пари, банки, борси". Галик, С, 1996.

Стоянов, С. "Фючърси, опции и синтетични ценни книжа", "Стопанство", С, 1999.

Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

Thomas Coleman, A practical guide to risk management, Research foundation of CFA institute, 2011;

Philippe Jorion, Financial risk manager handbook, sixth edition, Wiley , 2011;