SECB722 Опазване на културно-историческото наследство

Анотация:

Културното наследство е в състояние да подмлади както туристическия продукт, така и западащи градски и селски райони, като им вдъхне живот. Проблемът за крехкото равновесие между консумативния туризъм и опазването на културното наследство е един от най-съществените, поради опасностите, които съпровождат превръщането на наследството в стока. Дисциплината Управление и защита на културно-историческото наследство цели да формира у студентите съвременни, критични и социално отговорни знания относно същината на културното наследство, неговото управление и защита. Основните теми на курса включват изучаване на теоретичните модели, свързани с конструирането и употребите на културното наследство, на първо място - музеизирането му; възникването и еволюцията на първите музейни колекции в Европа и по-късно - България; понятията за „автентичност” и социализация; местните, национални и глобални значения и значимост на културното наследство; грижата за опазването (консервация и реставрация) на културното наследство като достояние на човечеството; политиките на българската държава и насоките на ЮНЕСКО в тази насока; законодателните мерки (международна регулация и национално законодателство), насочени към защитата на културното наследство.

прочети още
Гражданско образование

Преподавател(и):

гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• …… основните съвременни теории в областта на културното наследство и неговата защита;………………………………………………………………………………..

• …………………………………………………………………………………..

• ………………………………………………………………………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• … да прилагат наученото в работата си като преподаватели, изследователи, като специалисти в сферата на правоохранителната дейност.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 85-годишнината на ст. н. с. Магдалина Станчева. С., НБУ, 2009.

София – 120 години столица. С., 2000.

Станчева, М., М. Чичикова(съставители) Девет световни ценности в България. НБУ, С., 2002.

• Андерсън, Бенедикт 1998: Въобразените общности. София, Критика и хуманизъм.

• Велчев, Б., Методиева, Е., Розалинова, Е., Прокопов, И. 2006: Правна уредба на културнотонаследство в България и ЕС – сравнителен анализ. София, б.и. -http://www.pacel.org/uploadimages/documents/bg/Kulturno%20nasledstvo.pdf.

• Везенков, Александър 2010: Как тъжната действителност се превърна в културно наследство: нашите старинни градчета. – В: Дечев, С. (съст.) В търсене на българското. Мрежи на националната интимност (ХІХ-ХХІ век).София, Институт за изследване на изкуствата, 405- 411.

• Денчев, Стоян, София Василева 2010: Държавна политика за културно-историческото наследство на България 1878-2009. София.

• Европейското културно наследство. Анализ на политиките и практиките. С. 2003, т.1-2.

• Закон за културното наследство. Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., последно изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

• Ковачева-Костадинов, Вяра 1996: Христо Вакарелски и Народният етнографски музей, Българска етнология, 4: 18-29

• Лоуентал, Давид 2002: Миналото е чужда страна. С.

• Закон за културното наследство. Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., последно изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

• Недков, Симеон 1998: Музеи и музеология. С.

• Николов, Николай 1997: Правни основи на дейността на органите на МВР за опазване паметниците на културата. София.

• Радонов, Здравко 1971: Учредяване, първоначална дейност и международни културни връзки на Народния етнографски музей в София (1906 – 1944)- ИЕИМ, XIII: 245-268.

• Сачев Е., Културното наследство и националната сигурност, С., 2005

• Шаренкова, Радостина 2008: Конструиране на музейното пространство: българските етнографски музеи. - В: Етнология на пространството ч.2. София.

• Янева, Станка 2010: Туристическо изкуство и автентичност. – Българска етнология, 1-2, 77-95.

• Appadurai, Arjun 1986: The social Life of Things Commodities in Cultural Perspective. Cambridge University Press.

• Dean, David 1996: Museum Exhibition: Theory and Practice. Routledge. London.

• Hooper-Greenhill, Eileen 1992: Museums and the Shaping of Knowledge. Routledge. New York.

• Liston, David (ed.) 1993: Museum Security and Protection: A Handbook for Cultural Heritage Institutions. Routledge. New York.

• Macdonald, S. and G. Fyfe (eds) Theorizing Museums, Oxford: Basil Blackwell, 21–44.

• R. Sharenkova 2008: The Effects of Globalization in the policy of the National Ethnographic Museum . National Museums in a global World. NaMuIII. http://www.ep.liu.se/ecp/031/010/ecp0703110.pdf

• Stone, Peter G. (Ed.) 1997: The Presented Pasts. Heritage, museums and education. Archaeology Laboratory, University of South Dakota

• Walsh, Kevin 1992: The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Postmodern World. Routledge. New York.

Средства за оценяване:

Задължителна задача - тест.

Задължително-избираеми задачи - писмени задачи.

Задължително-избираеми - ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА.