BAFB780 Проект: Оценка на бизнеса

Анотация:

Курсът е построен върху анализа на практически ситуации (казуси). Знанията, получавани в курса, са необходими за професионалната подготовка на съвременния икономист в дейността му като финансов мениджър, финансов и инвестиционен анализатор, управленски консултант, изследовател.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

 Знаят:

• Прилагат на практика основните подходи и характеризиращите ги методи в оценката на бизнеса

• Интерпретират резултатите от приложението на подходите и методите в оценката на бизнеса

• Съставят оценителски доклади за търговски дружества (публични и непублични)


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Счетоводство

• Финансов анализ на фирмената дейност

• Количествени методи в икономиката

• ИкономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване на заданието.
  2. Обезпечаване на информационни източници и скриптове за изчислителните процедури
  3. Оценяване на рисковете, рисково бюджетиране и предложение за минимализиране на рисковете
  4. Презентация

Литература по темите:

1. Касърова В., С.Башева, С.Ангелов. (2004). Практикум по бизнес оценяване. НБУ

2. Касърова В. (2008) Бизнес оценяване – лекционни бележки. [Електронен документ] - http://eprints.nbu.bg/515/1/Ocenka_obshto.pdf

3. Касърова В. (2012). Основи на оценката на бизнеса. Записки на преподавателя. МOODLE – НБУ.

4. Касърова В., С.Праматарска, Р.Лазарова. (2009). Сравнителният подход в оценката на бизнеса в условията на формиращ се пазар. Сб. „Финансови решения: изследвания и практики”. НБУ, 2009

5. Ненков, Д. (2005) Приложение на съвременни модели за оценка на цели предприятия в България, сп. Икономически алтернативи, бр.1 и бр.2, 2005

6. Ненков, Д. (2007). Фактически и фундаментални коефициенти „Цена-доход” на българския капиталов пазар. Сп. Икономическа мисъл, бр.6, 2007

7. Damodaran, A. (2002). Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset, John Wiley & Sons, Inc, New York

8. Сп. Независим оценител.

Допълнителна литература

9. Коупленд Т., Муррин Дж. (1999) .Стоимость компании: оценка и управление. Москва: Олимп-бизнес.

10. Оценка бизнеса. (2004) Изд. Второе, под ред. А.Г.Грязновой и М.А.Федотовой. М., Финансы и статистика

11. Тодоров Л. (2011) Съвременни модели за оценка на бизнеса.С., Тракия-М

12. Copeland, T., Koller, T. (2000) Valuation workbook, John Wiley & Sons, Inc, New York

13. Pereiro, Luis E. (2002) Valuation of companies in emerging markets: a practical approach. John Wiley & Sons, Inc.

14. Valuing A Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies (2000) Fourth Edition by Shannon P. Pratt, Robert F. Reilly and ert P. Schweihs Rob. cGraw-Hill © 2000