BAFB672 Практика

Анотация:

Целта на практиката е да обобщава получените теоретични знания в областта на счетоводството и одита, като им придава подчертана практическа насоченост. Тя спомага за разширяване и развиване на получените в учебния процес теоретико-методологически знания по счетоводство и одит, като осигурява условия, близки до реалната икономическа среда. Чрез нея се дава възможност на обучаваните да работят в сходни с практиката условия, опознавайки съвременните достижения в областта на счетоводството и одита.

Разработването на практиката ще спомогне за затвърждаване на знанията и уменията на студентите в различни аспекти на счетоводната и одиторската дейност.

Оценката на практиката се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на практиката, предадена в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на практиката пред комисия

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р
гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността, особеностите, организацията и осъществяването на счетоводната и одитната дейност в различен тип предприятия

2) могат:

• да извършват конкретни дейности в областта на счетоводството и одита в различен тип предприятия.


Предварителни изисквания:
• Основни познания по счетоводство и одит

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Получаване на задание и разяснения по изпълнението му.
  2. Проучване на дейността на предприятие и събиране на практически данни по темата.
  3. Проучване на литературата по темата и написване на заданието, изготвяне на отчет за практиката, подготовка за защита на практиката.

Литература по темите:

1. Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

2. Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство „Ценов”, 2009.

3. Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2008 г.

4. Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

„Форком”, 2006 г.

5. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

6. Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г. http://www.odit.info/?s=2&c=61

7. Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б консулт”, 2004 г.

8. Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

9. Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). – В. Търново, Фабер, 2010 г.

10. Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ “Ценов”, 2006 г..

11. Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО и МСС. София, изд.John Wiley & К&Б консулт ООД, 2006.

12. Счетоводно отчитане при прилагане на МСФО, гр. Пловдив, Плутон, 2007.

13. Международни счетоводни стандарти – методика, казуси, решения /проф. д-р Стоян Дурин, доц. д-р Бойчинка Йонкова, гл.ас. д-р Даниела Фесчиян, гл.ас.Лилия Рангелова, докторант Иво Чехларов. София, изд. “Деловаседмица консулт”, 2003.

14. МСС/МСФО – 2004-2005 – Коментари и приложения на Международните стандарти за счетоводство и финансова отчетност /Б.Дж.Епстейн, А.А.Мирца. София, изд.John Wiley & К&Б консулт ООД, 2004.

15. Счетоводни политики и годишни финансови отчети /Ст. Дурин, Д. Дурина, София, изд.Форком, 2005.