BAAB810 Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на....)

Анотация:

Целта на учебния курс е да формира у студентите умения за четене и анализ на финансова информация за публични компании, за извеждане на тенденции и формиране на заключение за финансовото им състояние, както и за изготвяне на препоръки относно неговото стабилизиране. Използват се придобитите знания от аудиторни и извънаудиторни курсове в програмата.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р
 Мариета Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Основните характеристики на финансовото състояние на компанията

- Аналитичните модели за диагностициране на финансовото състояние на компанията

- Алгоритъма на диагностичното изследване на финансовото състояние на компанията

2) могат:

- Самостоятелно да разработят проект, в който анализира финансовото състояние на публична компания от реалния сектор и да диагностицират финансовото й здраве;

- Да търсят, събират и обработват икономическа, статистическа, финансова, отчетна и прогнозна информация за изготвяне на проекта;

- Да прилагат аналитични модели в анализа на финансовото състояние на компанията;

- Да синтезират информацията и да изготвят обосновании заключения за финансовото състояние на публични компании и да предлагат препоръки за неговото стабилизиране или поддържане.

- Да презентират резултатите от диагностиката на финансовото здраве на публична компания.


Предварителни изисквания:
Финанси на стопанската организация

Счетоводство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Обработване на икономическа, статистическа, финансова, отчетна и прогнозна информация за изготвяне на проекта.
  2. Диагностика на финансовото състояние на компанията обект на изследване
  3. Самоподготовка

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Бъфет, М., Д.Кларк. (2011) Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети. Изд. "Изток-запад"

2. Касърова, В. (2005) Диагностика на финансовото състояние на предприятието. Електронен документ: http://eprints.nbu.bg/512/1/DIGNOSTIKA_studia_koreksia.pdf

3. Касърова В. (2010) Модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на компанията. Електронен документ: http://eprints.nbu.bg/637/1/FU_1_FINAL.pdf

4. Касърова В. (2010) Темпът на растеж като обект на финансовия анализ. Електронен документ: http://eprints.nbu.bg/625/1/Doklad__2010_PDF.pdf

5. Касърова, В., Р. Димитрова (2005) Анализ на финансов отчет. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/507/1/ANALIZ_uchebnik_2005.pdf

6. Савов. С. (2008) Финансов анализ на дейността на фирмата. Изд. "Сиела"

7. Уолш, К. (2008) Ключовите коефициенти в мениджмънта. Изд. "ИнфоДАР"

8. Тимчев, М. (1994). Финансово-стопански анализ на фирмата - общ практически курс. С., Тракия-М

9. Тодоров Л. (2003) Рентабилност и бизнес риск. С., Тракия-М.

10. Трифонов, Т., С. Трифонова (2001) Финансов анализ на фирмата, ИК "Сиела", Първо издание

11. Atrill, P. Financial Management fot Non-specialist. (2003). Third Edition. Pearson Education

12. Altman, Edward I., (1968) "Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy", Journal of Financeq 23 (September): pp. 589-609

13. Bernstein L.A.(1993) Financial Statement analysis - Theory, Application and Interpretaton. 5th ed.

14. Helfert E. (2001). Financial Analysis and Techniques Guide for Managers, The McGraw-Hill