MUSB981 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - IV част

Анотация:

Курсът се провежда в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Бакалавърска програма „Музика“ изучаващи програма Български фолклор - музика и танц. Курсът е IV част от група от 4 извън аудиторни курса – стаж, разпределени в 1 и 2 семестри от обучението на студентите.

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите умения и познанията на студентите в областта на музикалното майсторство, да им даде възможност да работят в реални условия и в действителен културен контекст, да обогати тяхната творческа активност, да ги стимулира да разширяват познанията си в областта на различни съвременни изпълнителски практики.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
почетен професор Етиен Леви  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на музикалното майсторство.

• Най-нови световни тенденции в развитието на музикалното творчество, музикалната интерпретация и културата.

2) могат:

• Имат свободен избор да експериментира в различни практики на музикалното майсторство.

• Да работят в реална творческа среда, да изследват и експериментират.

• Да работи съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ с оглед на осъществяване на творчески сътрудничества
Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на параметрите на курса Поставяне на задачи Времева рамка за изпълнението им
  2. Представяне на свършината работа по курса Възникнали проблеми Дискусия
  3. Финална презентазия по курса Анализ и дискусия Презентация

Литература по темите:

По индивидуален подбор

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 35 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 35 %