MUSB044 Проект:"Програма музика"- ІV част

Анотация:

Курсът се състои от 120 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от минор програма „Музика“.

В тази втора част работата на студентите е насочена към осъществяване на проект съобразно тяхната основна специалност.

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните изкуства.

Основните направления на курса са практически.

Основната насоченост на курса е към изграждането на цялостно музикално (специализирано) практическо поведение и опитност.Курсът, независимо, че е извънаудиторен е част от основната насоченост на програмата в тясната специализация на студента. Той довършва неговата подготовка и е съобразен с основния му курс по музициране.

Четирите части на курса "Проект: "Програма музика" имат тежестта на дипломен проект и дават тясната специалност на всеки обучаващ се студент в минорната програма.

Необходимо е задачите в курса да са съобразени с тясната специалност на студента, както и с неговите знания и умения до момента на включването му в програмата на курса. Курсът се прави под тясното ръковоство на преподавател от програмата, който пък от своя страна винаги се консултира с преподавателя по специален предмет – пеене, инструмент или танц.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
преп. Симеон Симеонов  

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите студенти в курса:

1) знаят:

• основни практически и теоретични понятия и имат познания по специалността, които допълват другите им познания в програмата.

• как да се справят в реален контекст и да разработват музикално-сценичен проект или собствена реализация.

2) могат:

• да реализират практически дейности по специалността и в музикалните изкуства въобще.

• да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.

• да организират практически събития в областта на музикалните и танцови изкуства.


Предварителни изисквания:
Проектите да бъдат съобразени със специалността на студента и с предишните фази на обучението му.

Желание за участие в проекти в програмата, за активност през целия текущ семестър.

Завършени предишни части на курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на курса и необходимите дейности по него Поставяне на времеви рамки Начини на изпълнението не активностите
  2. Проследяване на извършеното като активности по курса Възникващи проблеми и решаването им Дискусия и анализ
  3. Финална презентация Анализ на свършените дейности Презентация и представяне на доказателства

Литература по темите:

Литература по курса се предлага в зависимост от специалността на студента и проектът, който трябва да се реализира в текущия семестър.

Средства за оценяване:

Практическа задача 50%

Активност по време на подготовката на проекта и посещаемост на репетициите 50%