MUSB561 Хореографска композиция - I част

Анотация:

Курсът е въведение в принципите и методите на фолклорната хореографска танцова композиция. Чрез комбинация от теоретични занимания и практическото им прилагане ще се постигнат основните цели на курса:

• Запознаване с естетиката на модерния танц.

• Въведение в основните принципи и понятия в танцова композиция.

• Придобиване и изграждане на основни професионални умения позволяващи на студента да продължи обучението си в магистърската програма за хореграфи.

• Възпитаване на аналитични възможности при разглеждане взаимодействието между различните естетически и технически особености на хореографската танцова композиция.

• Развиване на индивидуалния потенциал на студентите, чрез прилагане и експериментиране с натрупаните умения.

• Придобитите умения по време на курса да позволят на студентите да изградят свой собствен подход за използване на движенията, и развитието им във времето и пространството.

• Изграждане на свободен индивидуален изследователски процес.

• Провокиране търсенето на собствен индивидуален подход и принципи и прилагането им в създаването на танцови композиции и хореографски миниатюри

• Развиване на индивидуален подход към анализа на движението.

• Разширяване на изразните средства в областта на фолклорната танцова композиция свързани с личностните предпочитания, мисли и идеи на студентите

• Оформяне на индивидуален почерк и професионален критерии.

• Провокиране на интересът към изследвания свързани новите течения и тенденции в развитието на съвременния танц и танцовия театър.

• Изучаване на основните принципи на композиция и режисура, пречупени през българската фолклорна традиция и душевност.

• Да подготви студентите за възприемане спецификата на българското фолклорно изкуство и пресъздавайки го творчески в съвременността да запазят красотата на типично българските образци.

• Връзката между композиция, постановка и режисура.

• Работата на хореографа – режисьор.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия, методи и спецификата на танцовата композиция

• основните етапи и творчески подходи при изграждането на кратки танцови композиции и хореoграфски миниатюри

• основните подходи за създаване танцови произведения

• как стила на дадено танцово произведение влияе върху неговото структуриране и композиция – формат

• основните закони за анализиране на движението като основно изразно средство в хореографията

2) могат:

• да анализират танцовата форма

• свободно да боравят и разбират основната терминология на хореографската композиция

• използват основните методи на танцовата композиция в изграждането на кратки танцови форми

• Могат да използват получените знания в своята работа и последващо обучение.

тудентите да имат знания и/или умения:

• Познаване на българския танцовия фолклор

• Познания в областта на музикалнaта ритмика


Предварителни изисквания:
Да имат познания в областта на българската фолклорна ранцова култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни компоненти на художественото произведение
 2. Конструкция, структура и композиция. Художествена форма и композиция.
 3. Композиция на танца.
 4. Същност и определяне на понятието танцова композиция.
 5. Елементи и средства на танцовата композиция.
 6. Закономерности при изграждането на танцовата композиция.
 7. Практически аспекти на хореографската композиция.
 8. Елементи на сцената. Ляво и дясно. Ролята на изпълнителите.
 9. Пространствено разположение на участниците. Движенията на танцьорите като средство на композицията.
 10. Хореографията като език и текст.
 11. Представяне на студентски разработки по предварително зададена тема.

Литература по темите:

Абрашев, Г. Въпроси на хореографската теория, Наука и изкуство, С., 1989.

• Абрашев, Г. Тематична и сюжетна форма на танца // Художествена самодейност, 1957, №5

• Абрашев, Г. Композиция и форма на танца, С. 2001

• Въгларов, С. Български народни хора, Медицина и визкултура. С., 1967.

• Григоров, Б. Кратка история на българската фолклорна хореография, С. 2008

• Дженев, К. Кинетография, Наука и изкуство. С. 1979.

• Дженев, К., К. Харалампиев. Теория за строежа на движенията в българската народна хореография, Наука и изкуство, С., 1965

• Дженев, К., К. Харалампиев. Универсален танцопис, Наука и изкуство. С., 1971

• Дженев, К. Репертоар, фолклор, творчество // Художествена самодейност, 1980, №7

• Джуджев, С. Българска народна хореография, издателство на МНП, С., 1945.

• Кацаров, Р. Български танцов фолклор, Просвета, С., 1955.

• Кутева, М. Народните игри и обичаи на сцената // Художествена самодейност, 1980, №10

• Илиева, А. Българският народен танц.// Художествена самодейност, 1982, №11

• Илиева, А. Сериозни игри.// Художествена самодейност, 1985, №8

• Илиева, А. Българският танцов фолклор в постановките на държавните ансамбли за народни песни и танци.// Български фолклор, 1987, №3

• Илиева, А. За някои танцови архетипи в моминската пролетна обредност. В: Проблеми на българския фолклор. Т.8: С., 1991

• Илиева, А. Теория и анализ на фолклорния танц: принципи на формообразуването в българския танцов фолклор. С., 2007

• Петров, Кр. Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България, Народна просвета, С., 1986.

• Петров, Кр. Български народна хореография от Североизточна България - Добруджа, Просвета, С., 1993.

• Петров, Кр. Български народни танци от Средна Западна България, В. 2004

• Петров, Кр. Български народни танци от Югозападна България – Пирин, В. 2008

• Стуколкина, Н. Четыре экзерсиса, Всероссийское театралное общество. М., 1972 г.

• Списание “Танцов фолклор”.

• Харалампиев, К. Сценично поставяне на народните танци // Художествена самодейност, 1981, №9

• Шулеков, Н. Танц и сцена. За хореографското претворяване на сценичното пространство // Художествена самодейност, 1982, №5

• Щърбанова, А. Тяло и танц // Български фолклор, 1995, № 4

• Щърбанова, А, Антропология на танца // Български фолклор, 1994, №2

• Янакиев, Йо. Български танцов екзерсис, УИ “Неофит Рилски”. Б., 2000.