PHIB861 Проект:"Самостоятелно философско изследване"- ІV част

Анотация:

Курсът има за цел да формира у студентите умение за извършване на самостоятелно изследване върху философията на Лудвиг Витгенщайн, Жан-Франсоа Лиотар, Мишел Фуко и Жак Дерида (постструктурализъм). На базата на придобитите знания в тези области на философията студентите трябва да се научат да се ориентират в специфичните за всяка от тях философски контексти и да разбират и използват правилно специфичните за тях категории. По този начин трябва да се постигне способност за

окончателно формулиране на изложението на направеното изследване и представяне на окончателните резултати от него.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р
проф. Димитър Вацов  д-р
гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да познават специфичните за философията на Лудвиг Витгенщайн, Жан-Франсоа Лиотар, Мишел Фуко и Жак Дерида (постструктурализъм) и в областта на философията на религията контексти;

" познават механизма на изработване на самостоятелно философско изследване

2) могат:

" да разбират и могат да използват специфичните специфичните за философията на Лудвиг Витгенщайн, Жан-Франсоа Лиотар, Мишел Фуко и Жак Дерида (постструктурализъм);

" могат да обяснят тезисно и да защитят резултатите по изследвания проблем.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Витгенщайн, Л., Избрани съчинения, София 1988.

Дерида, Ж., Гласът и феноменът, София 1996.

Дерида, Ж., Писмеността и различието, София 1998.

Дерида, Ж., Вяра и знание, София 2001.

Дерида, Ж., За граматологията, София 2001

Лиотар, Ж.-Фр., Постмодерното обяснено за деца, София 1993.

Лиотар, Ж.-Фр., Постмодерната ситуация, София 1996.

Фуко, М., Думите и нещата, изд. Наука и изкуство, София 1992.

Фуко, М., Генеалогия на модерността, София 1992.

Фуко, М., Раждане на клиниката, София 1994.

Фуко, М., Археология на знанието, София 1996.

Фуко, М., и Ж. Дерида, Лудостта, София 1996.

Фуко, М., История на лудостта в класическата епоха, Плевен 1996.

Фуко, М., Надзор и наказание, София 1998.

Фуко, М., Анормалните, София 2000.

Средства за оценяване:

Писмени задачи;

устна защита на писмена тема