PHIB839 Практика "Виртуална библиотека по философия" - ІІ част

Анотация:

Курсът обучава студентите в изследването и представянето в синтезиран вид на семантична връзка между взаимосвързани ключови философски понятия и проблеми посредством анализ на интернет базирана речникова информация.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

взаимовръзките между група ключови философски понятия

2) могат:

да се ориентират в историческите, семантичните и теоретичните връзки между отделни философски понятия.
Предварителни изисквания:
Желателно е владеенето на английски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Формулиране на философски проблем. Проверка в онлайн енциклопедия Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  2. Проучване на концептуална връзка с релевантни понятия. Анализ и изясняване на взаимовръзката между сродни понятия.
  3. Формулиране на изводи от системно изследване

Литература по темите:

Scanlon, T. What we owe to each other. Harvard 2000.

Дюи, Д. Човешка природа и поведение. София 2001.

Кант, И. Критика на практическия разум. София 1992.

Кант, И. Критика на чистия разум. София 1993.

Мур, Д. Основи на етиката. София 1996.

Тейлър, Ч. Изворите на Аза. София 2003.

Тодорова, В. (съст.) Антология по етика, Т.1., част 2. София 1989.

Фут, Ф. Възраждането на добродетелта. София 1998

Хабермас, Ю. Морал, право и демокрация. София 1999.

Хар, Р. Утилитаризъм. В: Алтернативи на несвободата. Пловдив 1998.

Хегел, Г. Феноменология на духа. София 1999.

Хегел, Г. Философия на правото. София 2000.