PHIB716 Философия на Лудвиг Витгенщайн

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в основните проблеми, теми и понятия в ранното и късното творчество на Лудвиг Витгенщайн. Ранната аналитична философия бива представена чрез емблематичната работа на Витгенщайн Логико-философски трактат На анализ бива подложена изобразителната му теория, както и трансценденталистката платформа на Трактата. Очертават се проблемите пред Трактата и възможни посоки на обрата към късното творчество на Витгенщайн. Въвеждат се основните понятия и проблеми на късното му творчество, определящи по-общия обрат към философия на обикновения език (постаналитична философия).

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Парадигмални разлики и основни проблеми и понятия от работите на Витгенщайн от ранния и късния му период.

.

2) могат:

? Владеят анализ на езика – логически анализ и анализ на употреби.

? Категориално и критически да реагират на проблеми и контексти


Предварителни изисквания:
нямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Таблица на логическите константи. Въведение. Лекция
 2. 2. Логико-философски трактат: репрезентационистката теория за истината и изобразителната теория на Витгенщайн. Факти, мисли, пропозиции. Лекция
 3. 3. Логико-философски трактат: трансценденталистко разграничение между смислено и безсмислено. Логическата форма и границите на действителността, мисленето и езика. Лекция
 4. 4. Безсмислеността на логическите пропозиции. Невъзможността на тавтологията. Логическата форма само се показва, но не може да бъде изказана. Мистицизъм. Лекция
 5. 5. Отказът от допускането за логическа форма и преходът към теория на езиковите игри. Холизъм и релативност при късния Витгенщайн – „езиковите игри“ като форми на живот. лекция
 6. 6. Проблемът за следването на правило (Скептическият парадокс). Лекция
 7. 7. Критика на паралелизма между мислене и език. Лекция
 8. 8. Невъзможността за частен език. Лекция
 9. 9. Правило и навик. Assertability conditions и justification conditions. Интерпретацията на Сол Крипке. Лекция
 10. 10. Съвременни употреби на Витгенщайн. Крипке, Хакер, МакДауъл. Лекция
 11. 11. Семинар: „Синята книга” Семинар
 12. 12. Семинар: „Философски изследвания” Семинар
 13. 13. Семинар: „Философски изследвания” Семинар
 14. 14. Семинар: „Философски изследвания” Семинар
 15. 15. Семинар: „Бележки върху основите на математиката” Семинар

Литература по темите:

Съчиненията на Витгенщайн, както и задължителната помощна литература е качена в Мудъл.

Средства за оценяване:

1. курсова работа;

2. участие в семинари