BULB639 Скандалът в литературата и журналистиката

Анотация:

Курсът е интердисциплинарен. Той съчетава две области – литературата и социокултурното поле. Цели да запознае студентите с практиките и стратегиите на скандала в тях. Скандалът ще бъде разгледан както в исторически, така и в теоретичен план. Курсът ще съчетава знания както по изграждането на литературно-публицистичен и журналистически текст, така и по социология.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Биляна Курташева  д-р
доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са основните практики и стратегии на скандала в литературата и журналистиката;

• как функционира в социален план медийната и литературната среда.

2) могат:

• Да разпознават и анализират събитията на скандала в журналистиката и литературата.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Волкогонов, Д., “Ленин”, М., 2011.

Сарнов, В. “Сталин и писатели”, М., 2008.

Хабермас, Ю., “Структурни изменения на публичността”, С.,1993.

McKenna, Neil, “The Secret Life of Oskar Wilde”, Basic Books, New York, 2006.

Thomson, John B, “Political Scandal: Power and Visability in the Media Age”, Polity Press, UK, 2000.

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 80%

Устен изпит - 20%