SOCB854 Социално изключване и бедност

Анотация:

В първата, лекционна, част на курса се предлагат дефиниции на понятията „бедност” и „социално изключване”, представят се водещи социологически подходи към изследването им, коментират се социалните индикатори за определянето им, както и основните закони и политики, насочени към преодоляването им в международен и български контекст. Във втората, семинарна, част се идентифицират спецификите на бедността и социалното изключване при конкретни социални групи в България на основата на казуси.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти:

- познават основните дефиниции и социологически подходи за изучаване на бедността и социалното изключване; социалните индикатори за определянето им; тематично релевантното българско и европейско законодателство

- умеят да анализират емпирични бази данни, генерирани от български и международни институции и социологически агенции, както и медийни образи на бедността и социалното изключване


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Дефиниции на „бедност“. Абсолютна и относителна, временна и устойчива, скрита бедност. Причини за и граници на бедността в зависимост от културния контекст.
 2. Социални индикатори за регистриране на бедността: домакински бюджети, раждаемост, детска смъртност, структура на трудовия пазар, заетост, очаквания за продължителност на живота. Бедността като отказ от достъп до определени социални пространства.
 3. „Култура на бедността“: модели на поведение и мислене. Доброволно избрана бедност. Религиозната аскеза на амишите, джайнистите, францисканския орден (просещите братя) и суфитските братства.
 4. Бедност и социално изключване: принципи на корелация и механизми за възпроизводство.
 5. Социални места за сегрегация на бедността: гета, приюти, интернати, затвори и лагери.
 6. Марксически теории за бедността. Пиер Бурдийо: бедност и дискриминация. Изследването „Нищетата на света”.
 7. Стратегии и политики за справяне с бедността: политически, институционални, компенсаторни, неформални (съседството).
 8. Законодателство, национални програми и политики на местно ниво за справяне с бедността и социалното изключване в България след 1989 г.
 9. Лицата на новата бедност, етнизация на бедността в условията на преход.
 10. Какво означава да си беден в посткомунистическа България?
 11. Социално разслояване и икономически кризи: въпросът за взаимната обусловеност.
 12. Специфики на различни уязвими групи (жени, бездомни, болни от СПИН, дълготрайно безработни, жители на гета, имигранти). „Отвътре изключените”.
 13. Индексът на човешката бедност на ООН (Human poverty index): представяне, анализ на данни.
 14. Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване (част от стратегията Европа 2020) и Европейската анти-бедност мрежа (EAPN): представяне, анализ на данни.
 15. Медийни образи и публично представяне на бедността. Анализ на визуални данни.

Литература по темите:

Основни източници

Зимел, Г. „Бедният”, в: Социология. Изследване върху формите на обобщностяване, Велико Търново: Пик.

Бурдийо, П. 2003. Мъжкото господство, София: Лик.

Бурдийо, П. Нищетата на света (Pierre Bourdieu u. a.: Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltaglichen Leidens an der Gesellschaft. UVK, Konstanz 1997).

Бурдийо, П. 1997. „Отвътре изключените”, Социологически проблеми, 3-4.

Селени, И., ред. 2002. Бедността при посткомунизма. София: Изток-Запад.

Равнище на бедност и социална фрагментация на българското общество. Ролята на неправителствените организации за стимулиране на социалната интеграция, съст. Д. Минев, М. Желязкова и П. Кабакчиева. София: Фондация “Перспектива”, 1996.

Допълнителни източници

България: предизвикателствата на бедността, 2003. Изследване на НСИ и МТСП със съдействието на Световната банка

България – променящият се профил на бедността, 2008. Изследване на Световната банка.

Национална програма за преодоляване на бедността и план за действие (МТСП)

Изследвания на социологическите агенции ББСС Галъп Интернешънъл и „Алфа Рисърч”

Европейското социално изследване: http://www.europeansocialsurvey.org/

Европейско изследване на доходите и условията на живот (EU-SILC 2010) на Евростат;

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and territorial cohesion 2010.

Human Poverty Index, UNDP; http://hdr.undp.org/en.