SOCB851 Социологически маркетинг

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните стъпки при планирането и провеждането на емпирично социологическо изследване (ЕСИ). Основен акцент ще бъде поставен върху разработването на проект за ЕСИ, инструментариум за количествени и качествени ЕСИ; избор на методика на регистрация; конструиране на извадки при различните видове ЕСИ.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

 Валентин Вълканов  

Описание на курса:

Компетенции:

1)знаят:

След приключването на курса студентите ще придобият необходимите методологически компетенции за разработването и изпълнението на проект за емпирично социологическо изследване, включващ приложението на количествени и/или качествени методи.

2)могат:

След завършването на курса студентите ще могат да разработват проекти за ЕСИ, както и да конструират въпросници за количествени и качествени изследвания.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Steele, S. F. and J. Price (2004) Applied Sociology: Terms, Topics, Tools And Tasks. Belmont: Thomson/Wadsworth Publishing.

Sullivan, T. (1991). Applied Sociology: Research and Critical Thinking. New York: Macmillan Publ. Company.

Flick, U. (2002). An Introduction to Qualitative Research. London: Sage.

Гиглион, Р. И Б. Маталон. (2005). Социологическите анкети - теория и практика. София, Изд. "Наука и изкуство".

Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., Георгиева, В. 2004. Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. София, Акад. Изд. "Проф. Марин Дринов".

Средства за оценяване:

ТЕСТ 100%