SOCB831 Семинар: Участие в научни конференции и семинари с доклад - II част

Анотация:

Работата в извънаудиторния курс „Участие в научни конференции и семинари с доклад” е ориентирана непосредствено към подготовкщата на дипломните работи на студентите по социология от ІV курс. В този смисъл от тях се изисква:

Да представят до началото на м. май вариант на глава от дипломната си работа, който да е оформен като научен текст съобразно изискванията за цитиране и позоваване на сп. „Социологически проблеми”. Указанията на списанието към авторите и примери в този смисъл могат да бъдат намерени на предпоследната страница на списанието.

На основата на представените работи, до края на м. май ще направим обсъждане на логическото и на техническото оформяне на текстовете.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: