RUSB824 Руската литература от 20 век

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа лекции (15 теми). На лекциите се разглеждат общи теоретични проблеми, свързани развоя на новата руска литература през ХХ век: литературни направления, школи, течения. При представянето на отделни писатели главното внимание е насочено към идейно-художествената еволюция на творчеството, анализа на основните произведения, мястото на твореца в постъпателното движение на литературния процес на епохата.

Целите на курса са:

• да запознае студентите със забележителнити явления от новата руска литература на ХХ век ;

• да изгради у тях умения за работа с конкретни литературни текстове;

• да създаде навици по работа с библиографическия апарат;

• да обогати представите на студентите за руската култура от ХХ век.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• етапите от развитието на руската литература от ХХ век;

• изтъкнатите творци и основните им произведения.

2) могат:

• да се ориентират в руския литературен процес през ХХ век;

- на базата на получените знания да идентифицират и анализират произведенията на руските творци от ХХ век.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• имат знания по теория на литературата;

• владеят инструментариума на литературния анализ;

• могат да идентифицират различни жанрове литературни текстове..Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

Руска литература ХІХ и ХХ век. С, 2002.

Русские писатели, ХХ век. Биобиблиографический словарь. В 2 ч., М., 1998.

Русская литература ХХ века. В 2 ч., М., 2001.

Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т.2 Руска литература. С., 2001.

Смирнова Л.А. Русская литература конца ХІХ – начала ХХ века. М., 2001.

Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918-1996). М., 1998.

Божанкова Р. Постмодернистичният руски текст. С., 2001.

Захариева И. Художественный синтез в русской прозе ХХ века (20-е-первая половина 50-х годов). С., 1994.

Ильин И.А. О тьме и просветлении: Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев. Москва, 1991.

Звезданов Н. В света на “Майстора и Маргарита”. София, 1993.

Казак В. Енциклопедия на руската литература през ХХ век. От началото на века до съветската епоха. С., 1996.

Казакова С. Руски модернизъм. Шумен, 1993.

Каракашев В. Руска литература и театър - ХХ век. (Студии, очерци, литературни портрети.) С., 1993.

Сребърният век. Сборник (Състав. и предговор П.Троев). С., 1996.

Цветков Ив. Избрани произведения. В 2 т. С., 1984.

Костова-Панайотова М. Животът, който ми се присъни. Георгий Иванов (поезия и проза). София, 2000.

Культурное наследие русской эмиграции. В 2 кн. Москва, 1994.

Литература русского зарубежья. Антология. Москва, 1990.

Литература русского зарубежья (1920-1940). Москва, 1993.

Мальцев Ю. Бунин. Франкфурт-на Майне - Москва, 1994.

Саакянц А. Марина Цветаева: жизнь и творчество. Москва, 1997.

Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. Москва, 1991.

Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Париж, Москва, 1996.

Забележка: при избор на тема за курсова работа или реферат се дава допълнителна литература.

По отделните персоналии писатели на всеки студент се предлага литература индивидуално според неговия интерес.

(Предлага се и антология на художествени текстове.)

Забележка: по желание на студентите ще им бъде предложена литература на съответния западен език, който владеят.

Забележка: по желание на студентите ще им бъде предложена литература на съответния западен език, който владеят.

Средства за оценяване:

50 % - текущо оценяване /тест, присъствие и участие/, 50 % - изпит /презентация/.