RUSB814 Делова кореспонденция

Анотация:

Курсът представлява практически езиков курс със специализирана насоченост.

Настоящият курс е актуален, тъй като е предназначен за бъдещи специалисти, желаещи да овладеят руския бизнес език.

Бизнес-общуването се осъществява както в устна, така и в писмена форма, затова двете страни на комуникацията ще вървят успоредно.

Граматическият материал е представен във вид на устойчиви речеви образци. Особено внимание е отделено на специализираната терминология.

Основната цел на курса е овладяването на писмените и устните комуникативни умения и

навици, които ще позволят да се осъществява пряк контакт с рускоговорещи партньори

в сферата на бизнеса.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• и различават основните видове писмена и устна бизнес комуникация

• начините на създаване на писмени и устни репродуктивни текстове и диалози;

2) могат:

• разбират аудиотекст от бизнес характер;

• четат текст, съдържащ лексика от икономически характер;

• продуцират и репродуцират писмени и устни текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

• общуват свободно в писмена форма и устни бизнес-ситуации.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1/ Балыхина Т.М., Ельникова С.И. Бизнесмены всего мира говорят по-русски. М., 2010.

2/ Деловое общение на русском языке. Тт. 1-6

3/ Жуковская ЕЕ., Леонова Э.Н., Мотина Е.И. Русский язык /курс для бизнесменов/. М., 1993.

4/ Колтунова М.В. Деловое письмо: Что нужно знать составителю. М., 1999.

5/ Соловьев Э.Я. Современный этикет и деловой протокол. М., 1999.

6/ Цонева А и др. Русский язык для студентов Экономического университета. Варна, 1994.

7/ Янкова Л., Николаева Т., Георгиева И. Русский язык в мире бизнеса. С., 1997.

Русско-болгарский и болгарско-русский экономический словарь. М., 1990.

Периодични издания: “ Коммерсант”, “Итоги”, “Деловой мир”, “Аргументы и факты”, “Деньги”,

“Бизнес-контакты”, “Аэрофлот” и др.