PALB802 Мултимедийни ефекти в сценичното оформление

Анотация:

• Изследване на възможностите които предоставят съвременни худжествени практики и мултимедийни технологии, касаещи организиране на художествено и сценично пространство, формообразуване, структура; сюжетно развитие и импровизация и смислово акцентиране в различни среди.

• Придобиване на систематизирани познания в материята и способност за боравене с различни изразни форми и техники в изграждане и психологическо въздействие на пространство, среда и форма.

• Представяне и запознаване с конкретни художествени проблеми и изразни средства в съвременните жанрови форми на инсталацията видеоарта и мултимедият и възможностите за обогатяване на полето на действие, наречено сцена.

• Изледване на взаимовръзките между съвременните театрални форми и сценичен дизайн със съвременното визуално изкуство. Идея - концепт; материя – действие; време -място и възможни приложения на сцена.

• Запознаване с принципи на анализ и концептуализиране на пространство и импровизационно действие.

• Създаване на практически умения за при организиране с подходящи средства за вариативна разработка на разнообразни импровизационни решения при индивидуалната творческа дейност.

• Развиване на гъвкаво творческо мислене на студента, чрез прилагане на разнообразните възможности на комбинацията инсталация-видео-обект-звук при решаване на индивидуални творчески задачи.

• Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

• Отношение към процесите и разбирането за взаимовръзките между класическото изкуство, съвременното развитие на визуалните изкуства , сценичния дизайн, театъра, и жизнената среда днес.

прочети още
Сценичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

o Основни принципи на изграждане на мултимедиен продукт

o Основни принципи, идеи и автори, заложени в появата и развитието на жанровете «инсталация»; «мултимедия»; „видеоарт”.

o Възможностите за прилагане на езика на съвременните технологии във визуалните изкуства в сценичния дизайн.

o Основни принципи в изграждане на светлина-материя-време-пространство

o Основни принципи в съчетаване на различни медии в единно поле, наречено сцена

o Основни течения и стилове във визуалните изкуства, касаещи движещия се образ във звукова среда

o Основни приложения на мултимедийните технологии в сценичния дизайн

2) могат:

o Да анализират структурно сценично и несценично пространство.

o Да изграждат елементарни форми на мултимедийно пространство

o Да анализират смисловите полета в сценично и несценично просранство

o Да изграждат концептуални платформи за сценично и неценично поведение, действие и въздействие чрез използване на мултимедийни технологии

o Да боравят с различни медии, технически средства и изкази в реализирането на творческа идея и задача, касаеща организиране пространство и поле на действие и въздействие


Предварителни изисквания:
основни познания за ползване на програми за обработка на образ и звук

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Въведение в мултимедията и съвременното изкуство 2. Мултимедията – същност и проблеми. 3. Модерно, пост-модерно и съвременно разбиране за взаимодействето изкуство - медии. Концепция, съдържание и форма 4. Елементи в мултимедията. 5. Значението на звуковата среда върху зрителните възприятия и влиянието върху разбирането и смисъла на картината 6. Сцена и мултимедия 7. Минимализъм – идеята в чисто присъствие 8. Пиеро Манцони и La merde d’artista 9. Идеята за инсталация - пространство, материя, материал, подчинени на тайната на смисъла. Пластичното отсъства. 10. Концепция за театър и театърът като концепция в съвременното /изобразително/ изкуство. 11. Сцената като място на отсъствие. 12. Мултимедия и сцеично присъстви 13. Киното в театралното повествование 14. Звук и светлина - присъствие и отсъствие на сцена 15. Виртуално и реално – онлайн театър, стрийминг на живото действие
  2. индивидуално експериментално изследване по тема

Литература по темите:

• 1. McLuhan, Marshall (1964) Understanding Media: The Extensions of Man, Toronto, McGraw Hill

• 2. Manovich, Lev (2001) 'The Language of New Media' MIT Press, Cambridge and London

• 3. Castells, Manuel, (1996) Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture volume 1, Massachusetts, Blackwell Publishing

• 4. Жан Бодриар, “Предшествието на симулакрума”, сп. ?І???????, 4/91 , 5/1 – 92.

• 5. Жан Бодрияр,Глобализацията като културен шок, ISBN 9789549567250

• 6. Paul Virilio Art as Far as the Eye Can See. Oxford: Berg, 2007.

• 7. Paul Virilio The Original Accident. Cambridge: Polity, 2007

• 8. Paul Virilio The Accident of Art. (with Sylvere Lotringer) New York: Semiotext(e), 2005.

• 9. Paul Virilio Negative Horizon: An Essay in Dromoscopy. London: Continuum, 2005.

• 10. Paul Virilio Art and Fear. London: Continuum, 2003. ( originally published in 2000 by Editions Galilee under the title La Procedure Silence, meaning "The Silence Trial". )

Средства за оценяване:

практически задачи

портфолио

писмени задачи