SECB877 Проект: Моделиране на информационно-аналитичната дейност във фирмата

Анотация:

Проектът „Моделиране на информационно-аналитичната дейност на фирмата“ има за цел да изгради в студентите практически умения за прилагане на теоретичните знания в практиката. На базата на лекционния материал, студентите разработват модел на една значима за просперитета и сигурността на фирмата дейност, каквато е информационно-аналитичната дейност. В структурно отношение моделът трябва да включва две взаимно свързани части, които дават представа за начина на събиране, обработване, съхраняване и защита на фирмената информация, както и за начина на използване на тази информация за целите на аналитичната дейност. Създаденият модел визуализира основните компоненти, функционалните връзки, жизнения цикъл и използваните методи за осъществяване на информационно-аналитична дейност. Представянето и защитата на модела е свързано с разработване на текстуална част (в обем 15-20 страници), графична част и презентация. Защитата и оценяването на проекта става пред преподавателя по предварително уточнен график.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат:

- да създават на концептуално ниво практически ориентирани модели на информационно-аналитична дейност на фирмата;

- да прилагат моделен подход при изследване на актуални проблеми


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- от теорията на информационно-аналитичната дейност

- от теорията на моделирането

- от практиката за прилагане на аналитични методиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

. Георгиев В. Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност. София, Авангард, 2015

2. Радулов Н. Разузнавателен анализ. София, АСИ Принт, 2013

3. Търкаланов Ю. Разузнавателният анализ. София, Албатрос, 2005 г.

4. Дячки С. Информационна и аналитична дейност на специалните служби за сигурност. София, Албатрос, 2001 г.

5. Байрактаров М. Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор