SECB009 Гражданаско общество и граждански контрол

Анотация:

Цел на курса: да подготви студентите по проблемите на гражданския контрол над органите и организациите от системата за национална сигурност и техните действия в контекста на демократичното политическо управление, публичната администрация от европейски тип и условията на гражданското общество в България.

Задачи на курса: да запознае обучаемите с основни положения на теорията и практиката на демократичния контрол в неговите политически, административни и граждански измерения; да предложи система от методически подходи за анализ на гражданско-военните отношения и ефективността на демократичния контрол на сектора за сигурност за целите на политическото и административното управление.

Методика: курсът започва с преглед на концепцията за сигурността като социален феномен и на актьорите (оперативните елементи), които участват във вземането и осъществяването на решения; в контекста на политиката за сигурност се разглежда парадигмата на контрола като инструмент за гарантиране и развитие на демокрацията; анализират се интересите на военните (в смисъл на представители на институциите за сигурност) и гражданското общество, дискутират се факторите и императивите на гражданско-военните отношения и свързаните с тях източници на напрежение; на основата на положения по демократичния контрол над сектора за сигурност на ОССЕ, НАТО и ЕС се обсъждат принципите и практиките на демократичен контрол в България; обсъждат се конкретни казуси.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Бакалов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

- основните теории и модели в сферата на гражданско-военните отношения и демократичния контрол над сектора за сигурност: пред-класически теории; хипотезата на държавата-гарнизон; моделът на С. Хънтингтън; интерпретациите на М. Яновиц; алтернативната парадигма на Файнър; пост-модернизма в сферата на гражданско-военните отношения; съвременни виждания за гражданско-военните отношения в Европа и САЩ; "второ поколение гражданско-военна проблематика;

- обществено политическите основания, методологическите основи и обществената среда на демократичния контрол;

- състоянието на институционализирания демократичен контрол;

- тенденциите по отношение на демократичния контрол върху сферата на политиката за национална сигурност и отбрана в развитите демократични страни и страните в преход - изследване на казуси;

- проблемите на демократичния контрол върху системата на национална сигурност в Р. България през време на преход и при присъединяването към НАТО и ЕС.

2) могат да:

- мислят творчески, критично и стратегически;

- обективно, точно и достоверно да оценяват ситуациите в средата на гражданско-военните отношения;

- изработват своевременно нови оригинални (творчески) варианти на решения в сферата на демократичния контрол;

- работят ефикасно в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации (многофункционалност);

- управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите, концепциите и доктрините в дела (градивност и целенасоченост);

- ефективно да комуникират идеи, възгледи и концепции (писмено и вербално) и мотивират колективи, организации и общественото мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение;

- постигат самоусъвършенстване и развитие на своя характер и умения чрез самоподготовка и вътрешен самоконтрол;

- конструират и реконструират възглед за бъдещето на гражданско-военните отношения.


Предварителни изисквания:
Студентите да са изучили природата на политическото управление при демокрацията, да познават политическата система на България, да са изучили принципите на гражданското общество.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1.1. Тематичен план на курса 1. Гражданско общество. Държава. Сигурност. 2. Контролът основна управленческа функция. 3. Демократичен контрол над системата за национална сигурност 4. Концепции за граждански контрол в гражданското общество 5. Л/Д: Гражданското общество и гражданския контрол - теоретични основи 6. Принципът за разделението на властите в демократичната държава и отражението му върху ефективността на управлението и контрола над системата за сигурност 7. Стратегическо ръководство и граждански контрол при планиране и осъществяване на политиката за национална сигурност 8. Администрация и управление: институционални проблеми на политическия и гражданския контрол 9. Националната сигурност под парламентарен контрол: условия и механизми за ефективност 10. Л/Д: Институционален граждански контрол 11. Неправителствените организации в системата за национална сигурност 12. Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната: граници на задължителното и възможното 13. Средствата за масово осведомяване като фактор и среда на гражданския контрол 14. Информационната сигурност като проблем на демократичния граждански контрол. Управление и контрол на службите за сигурност. 15. Л/Д: Гражданско общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност

Литература по темите:

Бърнстейн, А. Гражданският контрол над военните в демократичните общества. - Военен журнал, № 2,1996

Гълбрайт, Джон. Анатомия на властта. С., 1992

Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. С., 1993

Иванов, Хр. Гражданско общество и концепции за гражданския контрол. С., 2002.

Иванов, Христо. Контрол над специализираните служби за сигурност. С., ВИ, 2007;

Иванов, Хр. От институционален към граждански контрол. С., 2002.

Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.

Йончев, Д., Слатински, Н. Демократичното общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност (сравнителен анализ и културни особености)., С., 1997;

Кабакчиева Петя. Гражданското общество срещу държавата. С., ЛИК,2001.

Кийн, Джон. Гражданско общество. С., ЛИК, 2002.

Неновски, Нено. Гражданско общество - Държава - Право. С. ЛИК 1996;

Рачев, В., О.Аврамов, И. Кръстев. Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България. Кн.1, С., 1996

Силигман, Адам. Идеята за гражданско общество. С., Критика и хуманизъм 1995.

Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997.

Фотев, Георги. Гражданското общество. С., БАН1992.

Army and state in postcommunist Europe, edited by David Betz and John Lowenhardt. London; Portland, OR: F. Cass, 2001. 162 p. JN96.A38 C582 2001

Charles Moscos, John Allen Williams & David Segal /eds. /, The Георги Генов.

Desch, Michael C. Civilian control of the military: the changing security environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.184 p. Reserved Book Room JF195 .D47 1999

Рeter Fever & Richard Kohn /eds. /, Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security, Harvard University, 2001.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 30 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 15 %

РЕФЕРАТ 30. %

КАЗУС 15 %

ДРУГИ: ..…10. %