SECB804 Управление на специалните служби

Анотация:

Курсът "Управление на службите за сигурност"обхваща проблемите, методите на управление и контрол на разузнавателните и контраразузнавателни служби в страната. Връзка между структурата им и управлението. Място в структурата и системата на националната сигурност и произтичащите от това задачи за решаване.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Николай Радулов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: специализирано управление на сигурността

2) умения по: изпълняване на функции, свързани с управлението на ръководството на специалните служби


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Знания по основи на националната и фирмена сигурностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Андреев, Т. Атомните шпиони. Как беше открита тайната на американската атомна бомба. С., 2000.

Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.

Берже, Ж. Икономическият шпионаж през вековете. По-древен от военното разузнаване. - Бизнес детектив, 1994, № 2, с. 45-50.

Берже, Ж. Промишленият шпионаж през вековете. Кражба на патенти. - Бизнес детектив, 1994, № 3, с. 50-55.

Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.

Борисов, Б. Щит срещу престъпността. С., 2003.

Василев, Е. Стратегии за безопасност на бизнеса. С., 1999.

Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.

Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.

Григоров, В. Лоялност и сигурност. С., 2005.

Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.

Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000.

Дилков, Ц. За необходимостта от система за икономическо разузнаване във фирмата. - Данъчна практика, 2002, № 4, с. 59-64.

Драганов, А. Промишлен шпионаж. В: Научен алманах на Варненския свободен университет ,,Черноризец храбър". Серия ,,Икономика и стопанско управление". Варна, 2003, Книжка 3, с. 58-65.

Защита на търговската тайна. От практиката на САЩ. С., 1995.

Илиев, И., М. Лечева, В. Тодоров. Основи на бизнессигурността. Варна, 2003.

Наама, К. Икономическият шпионаж и националната сигурност на САЩ. - Международни отношения, 2001, № 6, с. 85-88.

Найденов, Б. Политиката на САЩ за противодействие на военния техно-логичен шпионаж. - Военен журнал, 2001, № 2, с. 66-75.

Найденов, М. Стопанско разузнаване и фирмена сигурност. Варна, 1999.

Начев, Й. Видове разузнаване. - Военен журнал, 2000, № 1, с. 106-114.

Начев, Й. Корпоративно разузнаване - характеристики и определение. - Военен журнал, 2006, № 2, с. 104-111.

Начев, Й. Научно-техническото разузнаване - ново приоритетно направление в дейността на ЦРУ. - Военен журнал, 2004, № 3, с. 81-88.

Начев, Й. Фирменото и корпоративното разузнаване като частна дейност. - Военен журнал, 2003, № 1, с. 138-149.

Начев, Й. Частната разузнавателна дейност - предпоставки за поява и динамично развитие. - Военен журнал, 2006, № 1, с. 116-126.

Петров, А. Тероризъм и системи за сигурност. С., 2005.

Ралчев, Г. Защита на търговската тайна. В: Научен алманах на ВСУ ,,Черноризец Храбър". Серия ,,Юридически науки и обществена сигурност". Варна, 2001, Книжка 1, с. 80-90.

Роуан, Р. Появата на класическия промишлен шпионаж. - Бизнес детектив, 1994, № 1, с. 29-33.

Тарас, А. Наръчник по разузнаване и сигурност. С., 1999.

Трифонов, Т., Г. Милева. Аналитичната дейност на службата за сигурност на търговското дружество за защита на търговската тайна. В: Научен алманах на ВСУ ,,Черноризец Храбър". Серия ,,Икономика и стопанско управление". Варна, 2001, Книжка 1, с. 82-88.

Трифонов, Т., Г. Ралчев. Предотвратяване и пресичане на използването на търговските банки за изпирането на пари. С., 2001.

Флекс, С. Как да черпим информация за нашите клиенти. - Бизнес детектив, 1993, № 1, с. 31-37.

Хокинг-Виджи, П. Семинар по промишлен шпионаж в Ница. - Бизнес детектив, 1994, № 1, с. 23-24.

Христов, П. Агентурно разузнаване между фирмите. - Бизнес детектив, 1994, № 1, с. 25-28.

Шмид-Енбоом, Е., Д. Ангерер. Мръсните трикове на икономическия шпионаж. С., 1996.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ