SECB802 Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност

Анотация:

Курсът “Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност” съдържа структурирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, включващо дефиниране и интерпретиране на понятия, класификации, политики, процедури, методи и инструменти за извършване на информационна и аналитична дейност в рамките на системата за сигурност.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем систематизирани знания с практическа насоченост към същността и ролята на информационно-аналитичната дейност като цяло и в частност в институциите от системата за сигурност.

Основните задачи пред обучението се определят като:

• усвояване на основни общоприети и иновативни теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и методи за извършване на информационна и аналитична дейност за нуждите на системата за сигурност.

• усвояване до степен практическо прилагане на приложни модели и методи за обработване на информация и извършване на анализи в системата за сигурност.

Методологията на обучението съчетава добри практики и утвърдени стандарти. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на дискусии за затвърждаване, разширяване и практическо прилагане на получените знания. Обучаемите решават два теста за текущо оценяване и разработват есе и реферат по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Курсът завършва с изпит в две части – писмен и устен.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни общоприети и иновативни теоретични концепции и специфични особености от теорията на информационно-аналитичната дейност;

• основни практико-приложни модели и методи за извършване на информационно-аналитична дейност в системата за сигурност.

2) могат:

• да създават концептуални и практически ориентирани модели на процеси за извършване на информационно-аналитична дейност;

• да прилагат различни методи за анализиране и прогнозиране в практиката на институциите от системата за сигурност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• в областта на логиката, информатиката и социологията;

• по основните методи за анализиране и прогнозиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Същност, качества и функции на информацията
 2. Информационни системи
 3. Система за сигурност, дефиниране, функции, принципи и проблеми
 4. Методика на информационно-аналитичната дейност
 5. Съдържание на информационно-аналитичната дейност
 6. Понятие за анализ. Методи за анализ
 7. Стратегически анализ
 8. Работа с документални източници на информация
 9. Способи за оценка на информация
 10. Осигуряване на защита и сигурност на информацията
 11. Специфични аспекти на информационно-аналитичната дейност в системата за сигурност

Литература по темите:

1. Георгиев В. Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност. София, Авангард, 2013 г.

2. Дячки С. Информационна и аналитична дейност н специалните служби за сигурност. София, Албатрос, 2001 г.

3. Търкаланов Ю. Разузнавателният анализ. София, Албатрос, 2005 г.

4. Байрактаров М. Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност. София, Албатрос, 2005 г.

5. Апостолов С. Организация, функции и структура на информационно-аналитичната звена към стопанските организации

Средства за оценяване: