ENGB570 Самостоятелна работа: "Превод на публицистичен текст"

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът представлява допълнение към аудиторните курсове по специализиран превод, и надгражда целите им, както следва:

- да представи езика на различните видове медии с цел адекватно интерпретиране на похватите за изразяване;

- да разгледа единството и разнообразието на медиите в България и англоезичния свят и по какъв начин рефлектират върху езика, който текстуализира дискурса;

- да развие в студентите умения за критичен анализ на текст.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

* са запознати със структурата, стила и характерните особености на различни публицистични текстове от англо-езичното общество;

* могат да разбират, превеждат и предават съдържанието на текстове с разработваната в курса тематика;

• са развили умения за правилно тълкуване на прагматиката на текстовете.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Превод на общественополитически текст. Особености.
  2. Общественополитически текст във Великобритания - хараскетристики.
  3. Особености на бщественополитическите текстове в САЩ.
  4. Междукулурни различия при превода.
  5. Превод .на различни топове общественополитически текстове

Литература по темите:

Работи се с оригинални текстове от англо-езичните средства за масова информация.

Средства за оценяване:

Студентите трябва да направят две курсови работи, които представляват превод на зададен текст и се предават на определени дати през семестъра.

Представянето само на едно задание не носи кредити.