ENGB781 Проект "Писмен превод и редактиране на преводен текст"

Анотация:

Чрез извънаудиторни контактни часове (тюториали) и самостоятелна работа, курсът си поставя за цел да усъвършенства уменията на студентите при превод и редактиране на различни видове текст. В рамките на курса всеки студент ще представи в портфолио два свои превода и една редакция на текстове с различна жанрова специфика.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

гл. ас. Амелия Марева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще задълбочат познанията си за

• същността на преводаческата компетенция;

• основните принципи и стратегии на превеждане и редактиране;

• понятието "грамотност" и стандартите и нормите за публикуване на писмени текстове

След успешното завършване на проекта студентите ще

• усъвършенствет практическите си преводачески и редакторски умения;

• усъвършенстват продуктивните си езикови умения;

• развият уменията си за анализ на текстове и съпоставка на различните стилове и способи за информативна организация на текстовете в езика-източник и езика-цел;

• подобрят уменията си за четене и писане;

• подобрят езиковата си грамотност;

• подобрят практическите си компютърни умения, особено Word Tools – Track Changes, Word Count, Spell Check, както и издирване на информация онлайн.

• усъвършенстват уменията си за работа със справочна литература (избор и критично отношение към речници и интернет източници), както и умения за търсене на допълнителна информация, свързана с темата на изходния текст;

• развият умения за критичен поглед върху преводните текстове и умения за езиково, стилистично и съдържателно редактиране на различни видове текст.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат достатъчно познания както в областта на английския език (равнище С1 по общоевропейската рамка), така и в областта на родния си (български)език; да имат изградени навици за анализ на различни видове текст, да познават културния контекст на англоезичната литература, да имат разнообразни интереси и богата обща култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Bell R., Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

2. Hatim B.,Discourse and the Translators. Longman 1989.

3. Данчев А., Българска транскрипция на английски имена, Народна просвета , София 1982

Средства за оценяване:

Портфолио 100%